Język strony
Kontakt
Mapy dajazdu
Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "LATAWIEC" w Świdnicy

 ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Centrala tel.: (074) 851 7 100; tel.: (074) 851 3 333; tel: (074) 851 3 303; tel: (074) 853 7 712
Zobacz książka telefoniczna SP ZOZ w Świdnicy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im.dr  Zbigniewa Walla w Żarowie

 ul. Wojska Polskiego 7; 58 - 130 Żarów

tel.: (074) 858 0 311
tel.: (074) 858 0 551
tel.: (074) 858 0 552

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
NIP: 884 - 22 - 01 - 447

 ul. Leśna 27-29; 58 - 100 Świdnica

Dyrekcja SP ZOZ w Świdnicy
tel.:  (074) 851 7 400
fax: (074) 851 7 437
Strona internetowa: www.szpital.swidnica.pl
E-mail: s z p i t a l @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l  ; s e k r e t a r i a t @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l

Zobacz też…

Spis telefonów - Administracja
 
   
  Informujemy, iż w związku z awarią centrali telefonicznej mogą wystąpić problemy z połączeniem telefonicznym ze szpitalem z numerami zaczynającymi się na (074) 851 7…, (074) 851 3 …,  (074) 858 3…, 

 

Do momentu usunięcia usterki ze szpitalem można kontaktować się dzwoniąc na numer (074) 6320 i końcówka/wewnętrzny bez zmian np. zamiast (074) 851 7 100 używać (074) 6320 100

Za utrudnienia przepraszamy. 

   
   
Dyrekcja
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
NIP: 884-22-01-447
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
e-mail: s z p i t a l @ szpital.swidnica.pl
Centrala i Oddziały

tel.: (0 74) 851 3 322; 333; 334; 344.
tel.: (0 74) 851 7 100

lub (074) 6320 322; 333; 344
      (074) 6320 100 

Sekretariat Dyrektora

 
 tel.: (0 74) 851 7 400 lub 6320 400  
fax: (0 74) 851 7 437 lub 6320 437
e-mail: s e k r e t a r i a  t @szpital.swidnica.pl

Dyrektor
- Grzegorz Kloc
Dyrektor ds. Lecznictwa
- Zbigniew Kubiaczyk

tel.: (0 74) 851 7 400  lub 6320 400     
e-mail: g . k l o c @szpital.swidnica.pl
e-mail: z. k u b i a c z y k @szpital.swidnica.pl
Główny Księgowy
- Mariola Wittig
tel.: (0 74) 851 7 508 lub 6320 508    
e-mail: m. w i t t i g @szpital.swidnica.pl
Z-ca Głównego Księgowego
- Grażyna Ciążeńska
tel.: (0 74) 851 7 445 lub 6320 445      
e-mail: g. c i a z e n s k a @szpital.swidnica.pl
Dział Ekonomiczny
- Analizy Kosztów
- Księgowość i Finane
 tel.: (0 74) 851 7 446 lub 6320 446
tel.: (0 74) 851 7 447; 851 7 509 lub 6320 447;509
e-mail: e k o n o m i c z n y @szpital.swidnica.pl
Dział Organizacji i Rozliczeń tel.: (0 74) 851 7 490 lub 6320 490
e-mail: n a d z o r @szpital.swidnica.pl
Kierownik Działu Organizacji i Rozliczeń 
- Anna Trelewska
tel.:  (0 74) 851 7 510 lub 6320 510
e-mail: a. t.r e l e w s k a @szpital.swidnica.pl
Organizacja i Rozliczenia:
- Rozliczenia Usług
- Statystyka Medyczna
tel.: (0 74) 851 7 511 lub 6320 511
tel.: (0 74) 851 7 512 lub 6320 512
e-mail: r o z l i c z e n i a @szpital.swidnica.pl
Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
i Projektów Rozwojowych
tel.: (0 74) 851 7 445
e-mail: ł.czajkowski@szpital.swidnica.pl
Dział Administracji i Zamówień Publicznych
tel.: (074) 851 7 497 lub 6320 497       
e-mail: z  a m o w i e n i a @szpital.swidnica.pl
Kierownik Działu Administracji i Zamówień Publicznych
- Mieczysław Zielonka
 tel.: (0 74) 851 7 497 lub 6320 497       
e-mial: m . z i e l o n k a @szpital.swidnica.pl
Dział Techniczny tel.: (0 74) 851 7 124 lub 6320 124       
e-mail: t e c h n i c z n y @szpital.swidnica.pl
Kierownik Działu Technicznego
- Dariusz Kozłowski
tel: (0 74) 851 7 496 lub 6320 496
e-mail: d.kozlowski @szpital.swidnica.pl
Zespół ds. Zaopatrzenia
tel.: (0 74) 851 7 515 lub 6320 515
e-mail: z a o p a t r  z e n i e @szpital.swidnica.pl
Dział Spraw Osobowych i Szkoleń:
- Kadry
- Płace
tel.:  (0 74) 851 7 491; 492 lub 6320 491; 492
tel.:  (0 74) 851 7 514 lub 6320 514
e-mail: k a d r y . p l a c e @szpital.swidnica.pl
 Kierownik Działu Spraw Osobowych i Szkoleń
- Danuta Kijek
tel.: (0 74) 851 7 578 lub 6320 578       
e-mail: d . k i j ek @szpital.swidnica.pl
Z-ca Kierownika Działu Spraw Osobowych i Szkoleń
- Ewa Podfigórna
tel.: (0 74) 851 7 514 lub 6320 514       
e-mail: e . p o d f i g o r n a @szpital.swidnica.pl
Naczelna Pielęgniarka
- Małgorzata Tomska
tel.: (+48 74) 851 7 580 lub 6320 580
e-mail: m . t o m s k a @szpital.swidnica.pl
Specjalista ds. Epidemiologii i Higieny
i Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta
 
- Katarzyna Konrad
tel: (0 74) 851 7 132 lub 6320 132
e-mail: e p i d e m i o l o g i a@szpital.swidnica.pl
Dział Informatyczny 
- Kierownik Zespołu Informatyków 
 tel.: (0 74) 851 7 122 lub 6320 122      
e-mail: i nf o r m a t y k @szpital.swidnica.pl
Specjalista ds. marketingu
- Katarzyna Szukała
tel. centrala.: (0 74) 851 7 109 lub 6320 109         
e-mail: k. s z u k a l a @szpital.swidnica.pl
 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Luiza Nowaczyńska
 tel. 074 858 3 615 lub 6320 615
e-mail: l.n o w a c z y n s k a@szpital.swidnica.pl
 Kierownik Działu Energetycznego
-
Wojciech Kędzierski
 tel. (0 74) 851 7 247 lub 6320 247
tel. kom. 502 226 905
e-mail:w. k e d z i e r s k i@szpital.swidnica.pl
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 1 z 2