EA/26/2018 Świadczenie usług w zakresie sprzątania.

Ogłoszenie nr 632546-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy: Świadczenie usług w zakresie sprzątania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków …