Praktyki

Praktyki zawodowe dla Studentów i Słuchaczy Uniwersytetów / Szkół Medycznych

Dotyczy kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, opiekun medyczny.

Osoba ubiegające się o odbycie praktyki w SPZOZ w Świdnicy powinna:

1. Wypełnić podanie o niepłatną praktykę na załączonym formularzu, z potwierdzeniem przyjęcia na praktykę przez Lekarza Kierującego Oddziałem (kierunek lekarski od 2-go roku) lub Pielęgniarkę/ Położną Oddziałową (kierunek lekarski po I roku oraz pozostałe kierunki). Zgoda musi być uzyskana wyłącznie na formularzu podania.

2. Wypełniony formularz podania dostarczyć do pokoju nr 20 (Naczelna Pielęgniarka), mieszczący się w budynku administracji (poza budynkiem głównym) od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 14:00.

UWAGA:  Od 28 dnia miesiąca bieżącego  do 5 dnia następnego miesiąca –
osoby ubiegające się o praktykę nie będą przyjmowane!

Po podpisaniu zgody przez Dyrektora SPZOZ w Świdnicy wyślemy powiadomienie SMS o możliwości odebrania zgody (nie wysyłamy zgody drogą elektroniczną). Czas oczekiwania na zgodę to około 2-3 dni robocze. Przykład „zgody na praktykę” wraz z wymaganiami w załączeniu.

WAŻNE! Do praktyk zawodowych będą dopuszczeni Studenci / Słuchacze wyłącznie po odbytym szkoleniu BHP. Szkolenia odbywają się w poniedziałki w Sali Narad budynku administracji, o godzinie 08:00.

W dniu 6 maja 2024r.  szkolenia BHP nie będzie.  Zapraszamy chętnych 7 maja 2024r., godz. 8.00. 

Pozostałe praktyki są obsługiwane przez Dział Spraw Osobowych i Szkoleń.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

    1. Formularz podania o praktyki – lekarz
    2. Formularz podania o praktyki – pielęgniarka, położna, ratownik medyczny
    3. Formularz podania o praktyki – opiekun medyczny
    4. Zgoda na odbycie praktyk – przykład

Podstawa prawna:

Dz.U.2023.1465 t.j.
Akt obowiązujący, Wersja od: 31 lipca 2023 r.

Rozdział  II Art.  100.  [Podstawowe obowiązki pracownika]

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1)przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

3)przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4)dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5)przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6)przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.