Dokumentacja medyczna

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Realizując to prawo, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, a także innym podmiotom wymienionym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Wniosek może być wyrażony w formie ustnej lub pisemnej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w sekretariacie SPZOZ w Świdnicy lub w Dziale Organizacji i Rozliczeń (pokój nr 13 budynek administracji), Świdnica,  ul. Leśna 27-29, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 w formie ustnej lub pisemnej; drogą mailową na adres: rozliczenia@szpital.swidnica.pl.; lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej do pobrania TUTAJ oraz w sekcji „Dla pacjenta” – „Druki i wzory”, a także w Dziale Organizacji i Rozliczeń SPZOZ w Świdnicy.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, w tym w formie odwzorcowania cyfrowego, jak również do wglądu w siedzibie SPZOZ w Świdnicy  po wcześniejszym ustaleniu terminu jej udostępnienia.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPZOZ w Świdnicy może pobierać opłatę zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość obowiązujących opłat zamieszczona jest w Cenniku świadczeń medycznych i usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Opłaty nie pobiera się za pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacji i Rozliczeń pod nr telefonu: 748517511.