O nas

fot. M. Pająk

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy to podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący swoje usługi dla pacjentów w dwóch lokalizacjach tj. Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym Latawiec w Świdnicy oraz Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym im. dra Zbigniewa Walla w Żarowie.

W swej strukturze szpital, zwany potocznie Latawcem, dysponuje szeroką i wykwalifikowaną kadrą medyczną, świadczącą swoje usługi w ramach kilkunastu oddziałów, poradni oraz pracowni, w tym m.in. pracownią rezonansu magnetycznego, pracownią tomografii komputerowej, pracownią ultrasonografii oraz pracownią RTG. Ponadto szpital dysponuje własnym laboratorium mikrobiologicznym oraz laboratorium analitycznym, wykonującym badania zarówno w ramach hospitalizacji jak i w systemie ambulatoryjnym.

Nasza misja:

Chcemy być zespołem ludzi zawsze gotowych służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim. Bezpiecznie i w dobrej atmosferze dążymy do osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest Twoje zdrowie. Chcemy być dumni z przynależności do zespołu, który tworzy dla Ciebie najwyższą jakość usług medycznych.

Nasze cele:

Bezbłędnie diagnozować, skutecznie leczyć, troskliwie pielęgnować.

Nasze działania:

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Świdnicki szpital aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi, w szczególności z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Współpraca ta odbywa się w szczególności w zakresie onkologii klinicznej. Obecnie prowadzone są następujące projekty badawcze:

1/ Walidacja zestawu diagnostycznego do wczesnego stwierdzenia obecności nowotworu piersi i/lub jajnika w technice ciekłej biopsji wraz z rozbudową banku materiału biologicznego Zakładu Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, (2019-2021)

2/ Prevention of females malignancies in families with hereditary breast cancer by personalized optimization of Se levels in the organism? MCNDZ w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

W ramach drugiego z projektów aktywna współpraca z zespołem specjalistów prof. Jana Lubińskiego i dr hab. n. med. Tomasza Huzarskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzona już od 2000r., objawia się działaniami zarówno edukacyjne, jak i decyzjami związanymi z zaleceniami zabiegów redukujących ryzyko nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie.

W efekcie nawiązanej współpracy i na mocy podpisanej 18.10.2021 r. umowy pomiędzy SPZOZ w Świdnicy, a Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (PUM) w Szczecinie w świdnickim szpitalu powstaje Onkologiczny Bank Próbek Biologicznych – Cancer Biobank. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest od 1 lutego 2022r. Więcej o projekcie – tutaj .

BADANIA KLINICZNE

SPZOZ w Świdnicy prowadzi badania kliniczne w ramach trzech oddziałów szpitalnych. Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego m.in. bada preparaty stosowane w incydentach sercowo-naczyniowych, a także analizuje bezpieczeństwo stosowania leku w Ostrych Zespołach Wieńcowych. Badania skuteczności leku prowadzi również Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym.

Badania kliniczne raka piersi prowadzi z kolei Oddział Onkologii Klinicznej. W oddziale realizowane jest obecnie badanie MK-7339-009 An Open-label, Randomized, Phase 2/3 Study of Olaparib Plus Pembrolizumab Versus Chemotherapy Plus Pembrolizumab After Induction of Clinical Benefit With First-line Chemotherapy Plus Pembrolizumab in Participants With Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer (TNBC).

Szpital prowadzi również dodatkowe działania związane z tzw. Pakietem Onkologicznym oraz tzw. Pilotażem Onkologicznym.

Realizacja programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej w SPZOZ w Świdnicy odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz.U.2018, poz.2423) oraz procedury wewnętrzne. Pilotaż realizowany jest w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2021r.

Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem oraz procedurami wewnętrznymi prowadzony jest również Pakiet Onkologiczny, który realizowany jest od 1.01.2015 r. Celem procedury jest określenie postępowania i organizacji udzielania świadczeń  w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego- pakiet onkologiczny, a jej przedmiotem jest sposób postępowania we wszystkich etapach przebiegu procesu leczenia chorego onkologicznego-pakiet onkologiczny. Procedura obowiązuje we wszystkich oddziałach i poradniach, zakładach i pracowniach diagnostycznych szpitala, realizujących diagnostykę i leczenie onkologiczne. Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, link do strony: https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Szpital prowadzi również liczne programy profilaktyczne, w szczególności w zakresie onkologii oraz genetyki. W pracowni mammografii wykonywane są badania profilaktyczne raka piersi. W ramach poradni genetycznej prowadzone są programy opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, określonych w  Module I – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika na lata 2019-2021 oraz Module II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy na lata 2019-2021. Natomiast w pracowni endoskopowej prowadzony jest program badań przesiewowych raka jelita grubego.

PROGRAMY LEKOWE

Szpital w swojej działalności prowadzi również programy lekowe. Najliczniejszą grupę programów prowadzi Oddział Onkologii Klinicznej, który w ramach programów prowadzi leczenie m.in. zaawansowanego raka jelita grubego, raka wątrobowokomórkowego, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka piersi, raka nerki, chłoniaków złośliwych, czerniaka skóry, zaawansowanego raka jajnika, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, raka żołądka czy czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem.

Programy lekowe realizowane są również przez inne oddziały. Dla przykładu Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym prowadzi leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), a Oddział reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym prowadzi m.in. leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym  (ŁZS), leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia kręgosłupa (ZZSK) oraz leczenie certolizumabem PEGOL pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloastropatii osiowej (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

SPZOZ w Świdnicy prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy w ramach rezydentury i w trybie pozarezydenckim w następujących dziedzinach medycyny: anestezjologia i intensywne terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiologia, neonatologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, pediatria, położnictwo i ginekologia, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz reumatologia.

PRAKTYKI

Ponadto szpital prowadzi praktyki w zakresie zawodów medycznych tj. lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, techników sterylizacji oraz zaopatrzenia ortopedycznego, dietetyków. Praktyki są realizowane na podstawie umów z: Akademiami Medycznymi, wyższymi szkołami zawodowymi i medycznymi, technikami  oraz innymi szkołami kształcącymi w zawodach np.: opiekuna medycznego. Każdego roku w świdnickim szpital praktyki odbywa młodzież  i dorośli w ilości około 100-120 osób. Współpracujemy także z OIPiP w Wałbrzychu w zakresie odbywania staży zawodowych pielęgniarek i położnych, które utraciły prawo wykonywania zawodu w związku z przerwa w jego wykonywaniu > 5 lat. Od wielu lat w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzimy również, za pośrednictwem PUP w Świdnicy, kształcenie ustawiczne zatrudnionego personelu medycznego.