Informacje finansowe

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

Zgodnie z art. 53a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
Na ostatnim etapie podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu.
 
Dokumenty do pobrania:
 

1. RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ za 2020 rok

2. RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ za 2021 rok

3. RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ za 2022 rok