Informacja o promieniowaniu jonizującym

Zgodnie z art. 32c pkt 2 Ustawy Prawo Atomowe kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16 tejże ustawy, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności. Tym samym poniżej zamieszczamy informację Dyrektora w tym zakresie:

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2022/2023

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

– stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Działalność wykonywana jest na podstawie decyzji zezwalających Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Jednostka prowadzi systematyczną ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii indywidualnej, pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych. W ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu. Nie odnotowano też żadnych zdarzeń radiacyjnych, w wyniku których doszło do niekontrolowanego uwolnienia promieniowania jonizującego.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego okresu – 2022/2023 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Grzegorz Kloc – Dyrektor SPZOZ w Świdnicy