Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy:

  1. Krzysztof Sołtys – przewodniczący, wyznaczony przez Starostę Świdnickiego,
  2. Alicja Synowska – wiceprzewodnicząca, przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu w Świdnicy,
  3. Kazimierz Chajduga – przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu w Świdnicy,
  4. Stanisław Jarzyna – przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu w Świdnicy,
  5. Magdalena Urbańska-Malucha – przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu w Świdnicy,
  6. Tobiasz Wysoczański – przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu w Świdnicy.
  7. Łukasz Apołenis – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego.

Rada społeczna jest organem doradczym Dyrektora oraz inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, którym jest Powiat Świdnicki. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej do zadań rady społecznej należy:

  1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dot. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego,
  3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
  4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.