Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom

Fundacja pod nazwą „Pomóżmy Naszym Pacjentom” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 02.09.2004r. aktem notarialnym za Repertorium A, Numer 9348/2004 i działa na podstawie Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami).

Fundacja została powołana w celach:
 • prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych
 • wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy
 • wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medycznych pracowników Szpitala w Świdnicy
 • wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy
 • kształtowanie postaw pro zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego

Fundatorzy:

 • Jacek Domejko
 • Grzegorz Kloc
 • Marian Sworobowicz
 • Katarzyna Szukała
 • Ewa Kowalska
 • Ewa Kilar
 • Elżbieta Pieprz
 • Tadeusz Zawadzki

Organami Fundacji są Zarząd i Rada.

Pierwszy skład Zarządu jest powoływany na okres 1 roku przez Fundatorów spośród ich grona.

Do zadań Zarządu należy:

 • reprezentuje fundacje na zewnątrz,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 • ustala listę i kolejność zakupów sprzętu medycznego,
 • przekazuje zakupiony i otrzymany od darczyńców sprzęt medyczny szpitalowi w Świdnicy.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Jacek Domejko – Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy
 • Katarzyna Szukała – Specjalista ds. Marketingu SP ZOZ w Świdnicy

Radę Fundacji powołali fundatorzy na czas nieokreślony.
Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

Rada spotyka się 2 razy w roku; do jej zadań należą:

 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

Edward Szywała – Przewodniczący Rady Fundacji
Prezes i właściciel firmy Galess, Prezes SPIKS, członek Klubu Rotary

Marian Sworobowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Członek SPIKS, właściciel Kancelarii Podatkowej

Członkowie Rady Fundacji:

 • Jacek Wajs
 • Wojciech Murdzek