Statut Fundacji – Pomóżmy Naszym Pacjentom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Fundacja pod nazwą „Pomóżmy Naszym Pacjentom” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 02.09.2004r. aktem notarialnym za Repertorium A, Numer 9348/2004 i działa na podstawie Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica.

§ 7

Fundacja została powołana w celach:

 • prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych
 • wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy
 • wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medycznych pracowników Szpitala w Świdnicy
 • wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy
 • kształtowanie postaw pro zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego
§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • urganizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia
 • pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i zagranicą
 • pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
 • rganizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe SP ZOZ Świdnica w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji budynków i budowli SP ZOZ Świdnica
 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych tematyce ochrony zdrowia
 • inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych
 • dofinansowywanie pacjentów
 • finansowanie leków dla osób chorych
 • dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw
II MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 9

 

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,
 2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1600 zł.(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

 

§ 10

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia
 2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. dochody z działalności gospodarczej,
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochody z praw majątkowych
§ 11

 

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

 

Z dochodów określonych w § 10 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.

 

Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

 

Kwota wskazana w pkt. 5 § 10 może być, w całości lub w części, przeznaczona na realizacje celów Fundacji, w przypadku zaistnienia konieczności wsparcia inicjatyw szczególnie społecznie uzasadnionych. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora.

 

§ 12

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

III. ORGANY FUNDACJI

 

§ 13

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji
§ 14

Radę Fundacji w liczbie od 3 do 4 osób powołują fundatorzy na czas nieokreślony.

§ 15

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

§ 16

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 17

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 18

W posiedzeniach rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 19

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego.

§ 20

Do Rady należy:

 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji
§ 21

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 22

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 23

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 24

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

Zarząd w szczególności:

 • reprezentuje fundacje na zewnątrz,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 • ustala listę i kolejność zakupów sprzętu medycznego,
 • przekazuje zakupiony i otrzymany od darczyńców sprzęt medyczny szpitalowi w Świdnicy.
§ 25

 

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada ustalając równocześnie zasady ich wynagradzania.

 

§ 26

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

 

§ 27

Członkowie Rady i Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez podmiot, który ich powołał.

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie: dwaj członkowie Zarządu.

IV. POSTANOWIENIA, KOŃCOWE

§ 29

 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

§ 30

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Świdnica, 2004.