Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-03-15

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Gastroenterologicznym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
ul. Leśna 27-29 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej
w Oddziale Gastroenterologicznym

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(Dz. U. Nr 34, poz. 182) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone
  za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29,
58-100 Świdnicy

 • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: ?Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Gastroenterologicznym?
 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27?29, 58-100 Świdnica w terminie marzec – kwiecień 2019

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29 w Świdnicy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz 182) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 1957)

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT DO DNIA 29.03.2019 r.