Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-11-26

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy w niepełnym wymiarze

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz.393 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe ? tytuł zawodowy lekarza,
2) prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
3) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
4) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
3) koncepcję pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
5) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
6) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
7) kopie dokumentów o których mowa w ppkt 4 – 6 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
8) zaświadczenie o niekaralności,
9) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
10) oświadczenia:
– o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1440 zs późn. zm.),
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, osobiście w siedzibie SPZOZ w Świdnicy lub za pośrednictwem poczty na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ w Świdnicy (decyduje data wpływu dokumentów do SPZOZ w Świdnicy). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem przez Przewodniczącego Grzegorza Kloca.
Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, termin: grudzień 2019 r. ? styczeń 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy dostępne są w SPZOZ w Świdnicy,
ul. Leśna 27-29 (sekretariat).

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10 GRUDNIA 2019 r.

Dyrektor
Grzegorz Kloc