Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2020-07-10

Konkurs ofert Nr 8 na świadczenia zdrowotne

Świdnica, dnia 10.07.2020 r.
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. ze zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej

I. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie diagnostyki obrazowej i radiologii oraz w zakresie fizjoterapii.

A. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki:
Lekarskiej w oddziałach szpitalnych:
? Szpitalny Oddział Ratunkowy
? Oddział Chorób Wewnętrznych
? Poradnia (gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
? Oddział Onkologii Klinicznej
? Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych:
? Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
? Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii
? Szpitalny Oddział Ratunkowy

B. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
C. Usługi szpitalne rehabilitacyjne (kod CPV 85111400-4) wykonywane przez fizjoterapeutów w oddziałach szpitalnych:
? Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

D. Usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9) postępowanie obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

II. Warunki udziału
1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
2. Zamawiający proponuje zawarcie umowy na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie rozstrzygnięcia na okres maksymalnie do 3 lat, za wyjątkiem lekarzy kierujących oddziałami.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 z wpisanym na kopercie Imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem ?Konkurs Nr 8? na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ???..” do dnia: 10 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.
5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji w Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń w godzinach 9:00 – 13:00, telefon 748517578 i 748517491 lub na stronie internetowej pod adresem: www.szpital.swidnica.pl – Zamówienia.
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się terminie do 7 dni po zakończeniu prac komisji konkursowej na tablicy ogłoszeń budynku administracji SPZOZ w Świdnicy.

Dyrektor – Grzegorz Kloc