Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2013-09-20

Badanie bilansu za 2013 rok.

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica tel. 074/8517-400, fax. 074/8517-347, NIP 88422-01-447, REGON 000311674,
Zaprasza do składania ofert
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
 
w okresie 31.03. – 30.04.2014r. i złożenia opinii wraz z raportem z badania w ciągu 7 dni po zakończeniu badania.
Wszelkich informacji związanych ze składaniem ofert udziela Gł. Księgowa Pani Mariola Wittig pod nr telefonu 074/8517-508.
Oferty należy składać w Sekretariacie (bud. Dyrekcji) – SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi oferenta z dopiskiem „BADANIE BILANSU 2013r.”  w terminie do 22 października 2013r. do godz. 14:00”