Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2014-05-26

Budowa parkingu dla szpitala w Żarowie – zapytanie cenowe

Świdnica, dnia 26.05.2014r.
ZAPYTANIE CENOWE
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .
2. Przedmiot zamówienia – Budowa parkingu dla Szpitala Reumatologicznego w Żarowie.
3. Termin realizacji zamówienia – do 30.10.2014 r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na budowę parkingu dla Szpitala Reumatologicznego w Żarowie”.
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 20.06.2014r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury  na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu realizacji robót , dokumentacja techniczna i przedmiary robót do wglądu w Dziale Technicznym SPZOZ  w Świdnicy .  
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496, kom. 502 701 223

8. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

9. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 24.06.2014 r.

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                             GRZEGORZ KLOC

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

nazwa wykonawcy    

adres wykonawcy    ..

NIP      ………………………………………………………    Regon ……………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto     zł (słownie złotych    )
Podatek VAT     zł (słownie złotych    )
Cenę brutto    .. zł (słownie złotych    ..)
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2014r.
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.                     

……………………………………….                ………………………………………………………….
    (Pieczątka wykonawcy)                    (Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)