Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-07-25

Dostawa aparatu OCT z funkcj? GDX

Zamówienie nr EA/23/2008 z dnia 25.07.2008

?widnica: DOSTAWA APARATU OCT Z FUNKCJ? GDX, Z POMIAREM PRZEDNIEGO ODCINKA OKA – ZNAK-EA-23-2008
Numer og?oszenia: 171182 – 2008; data zamieszczenia: 25.07.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy, ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, fax 074 8517437.

    * Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: DOSTAWA APARATU OCT Z FUNKCJ? GDX, Z POMIAREM PRZEDNIEGO ODCINKA OKA – ZNAK-EA-23-2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparaty OCT z funkcj? GDX, z pomiarem przedniego odcinka oka, którego szczegó?owy opis okre?lono w Za??czniku nr 2 do SIWZ – Uszczegó?owienie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako?czenia: 31.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

    * Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIA?U

  •  Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy. Ocena spe?niania warunków w post?powaniu o zamówienie publiczne. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach okre?lonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 okre?lone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, 7.a.10, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 okre?lone w pkt 7.a.5
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – za??cznik nr 1 2. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 3. dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie osób podpisuj?cych ofert?, o ile nie wynikaj? z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. szczegó?ow? ofert?- wg wzoru tabeli zamieszczonej w Za??czniku nr 2 5. o?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych z wykorzystaniem wzoru- za??cznik nr 1 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 8. za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 9. za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 10. odpowiednie ?wiadectwa dopuszczenia do stosowania – zgodnie z ustaw? z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Wyrobach Medycznych 10.1. deklaracja zgodno?ci CE producenta 10.2. wpis/potwierdzenie zg?oszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i u?ywania . 11. materia?y informacyjne producenta w j?zyku polskim, potwierdzaj?ce wielko?? zaoferowanych przez Wykonawc? parametrów urz?dzenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl

Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie Zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy ul. Le?na 27-29; 58-100 ?widnica; Sekretariat.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofe

Za??czniki