Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-11-07

Dostawa ?rodków czysto?ci

Zamówienie nr EA-27-2008 z dnia 07.11.2008r.
?widnica: DOSTAWY ?RODKÓW CZYSTO?CI – NR SPRAWY: EA-27-2008
Numer og?oszenia: 306551 – 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437. Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: DOSTAWY ?RODKÓW CZYSTO?CI – NR SPRAWY: EA-27-2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s? dostawy ?rodków czysto?ci wed?ug 5 zada?, których szczegó?owy opis i zakres okre?lono w za?aczniku nr 2 – uszczegó?owienie przedmiotu zamówienia – w okresie 12 miesi?cy..
II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.70.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.
III.2) WARUNKI UDZIA?U

 • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 4) niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach okre?lonych w pkt. 7.a. specyfikacji: -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.1 okre?lone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.2 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.3 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.4 okre?lone w pkt 7.a.5.
 • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – za??cznik nr 1 2.Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 3.Dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie osób podpisuj?cych ofert?, o ile nie wynikaj? z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4.Szczegó?ow? ofert?- wg wzoru tabeli zamieszczonej w Za??czniku nr 2 5.O?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych z wykorzystaniem wzoru- za??cznik nr 1 6.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 8.Za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 9.Za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 10.O?wiadczenie Wykonawcy, ?e oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania. 11.W przypadku zadania nr 2, Wykonawca zobowi?zany jest za??czy? do oferty materia?y informacyjne producenta w j?zyku polskim, w postaci prospektów, instrukcji u?ycia, przygotowania roztworu roboczego itp. potwierdzaj?ce wyliczon? przez Wykonawc? cen? przygotowania 10 litrów roztworu roboczego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena
IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie Zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej.
IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 03.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

ZA??CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Proszek do prania, myd?o toaletowe, pasta BHP, krem do r?k, tabletki do zmywarek, kostka WC – zgodnie z tabel? asortymentowo-ilo?ciow?, która stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ.
 2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.70.00.00-7.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?cach: 12.
 4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

CZ??? Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Preparaty – koncentraty do mycia – zgodnie z tabel? asortymentowo-ilo?ciow?, która stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ..
 2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 37.70.00.00-7.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?cach: 12.
 4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

Za??czniki

 • Za?. Nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy
 • Za?. Nr 2 – uszczegó?owienie przedm. zam.
 • Za?. Nr 3 – wzór umowy
 • SIWZ
 • Wyja?nienia zwi?zane z tre?ci? SIWZ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty