Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-12-11

Dostawa sprz?tu jednorazowego do koronarografii i angioplastyki tetnic wie?cowych

Zamówienie nr EA-33-2008 z dnia 11.12.2008r.
?widnica: Dostawy sprz?tu jednorazowego do koronarografii i angioplastyki tetnic wie?cowych – nr sprawy: EA-33-2008.
Numer og?oszenia: 360015 – 2008; data zamieszczenia: 11.12.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437. Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawy sprz?tu jednorazowego do koronarografii i angioplastyki t?tnic wie?cowych – nr sprawy: EA-33-2008..II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s? dostawy sprz?tu jednorazowego do koronarografii i angioplastyki t?tnic wie?cowych wed?ug 3 zada?, których szczegó?owy opis okre?lono w Za??czniku Nr 2 do specyfikacji – Uszczegó?owienie przedmiotu zamówienia..II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.14.10.00-0.II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 3.II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 28.08.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach okre?lonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 okre?lone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, 7.a.10, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 okre?lone w pkt 7.a.5.
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – za??cznik nr 1 2. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 3. dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie osób podpisuj?cych ofert?, o ile nie wynikaj? z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. szczegó?ow? ofert? cenow? – wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt 12 SIWZ 5. o?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych z wykorzystaniem wzoru- za??cznik nr 1 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 8. za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 9. za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 10. odpowiednie ?wiadectwa dopuszczenia do stosowania – zgodnie z ustaw? z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Wyrobach Medycznych 10.1. deklaracja zgodno?ci CE producenta 10. wpis/potwierdzenie zg?oszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i u?ywania lub – o?wiadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów wskazuj?cych na dopuszczenie do obrotu oferowanego wyrobu medycznego wraz z zobowi?zaniem do ich dostarczenia na ka?de ?yczenie Zamawiaj?cego. 11. dok?adny opis oferowanego asortymentu, potwierdzaj?cy spe?nienie wymaganych przez Zamawiaj?cego parametrów, w formie materia?ów informacyjnych producenta w j?zyku polskim..

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie Zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej..IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 09.01.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).ZA??CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCHCZ??? Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Stenty wie?cowe do PCI standardowe w ilo?ci 200 sztuk.
  2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.14.10.00-0.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 28.08.2009.
  4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

CZ??? Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Stenty wie?cowe do PCI do direct stending w ilo?ci 100 sztuk..
  2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.14.10.00-0.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 28.08.2009.
  4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

Za??cznik