Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-10-22

Dostawa urz?dze? meducznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu

Zamówienie nr EA-25-2008 z dnia 22.10.2008
PL-?widnica: Urz?dzenia medyczne
2008/S 205-272405OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIUDostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy, ul. Le?na 27-29, Do wiadomo?ci Mieczys?aw Zielonka, PL-58-100 ?widnica. Tel.  (48-74) 851 74 97. E-mail zamowienia@szpital.swidnica.pl. Faks  (48-74) 851 74 37.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.szpital.swidnica.pl.
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI:
Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?:
Dostawa urz?dze? medycznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu – Nr sprawy: EA-25-2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug:
Dostawy.
Kupno.
G?ówne miejsce realizacji dostawy: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy, ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica – magazyn Zamawiaj?cego.
Kod NUTS: PL517 .
II.1.3) Og?oszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? medycznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu wed?ug 15 zada?, zgodnie z ilo?ciami oraz wymaganiami podanymi w SIWZ.
II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV):
33100000.
II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podzia? na cz??ci:
Tak.
Oferty nale?y sk?ada? w odniesieniu do: jednej lub wi?cej cz??ci.
II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres:
Szacunkowa warto?? bez VAT: 1 290 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zako?czenie: 31.12.2008.
INFORMACJE NA TEMAT CZ??CI
CZ??? nr 1 NAZWA: Zadanie nr 1
1) KRÓTKI OPIS:
Stó? operacyjny z wymiennym blatem – 1 szt.
2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):
33100000.
3) WIELKO?? LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 180 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zako?czenie: 31.12.2008.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:
CZ??? nr 2 NAZWA: Zadanie nr 2
1) KRÓTKI OPIS:
Uniwersalny stó? operacyjny z wymiennym blatem – 2 szt.
2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):
33100000.
3) WIELKO?? LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 370 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zako?czenie: 31.12.2008.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:
CZ??? nr 3 NAZWA: Zadanie nr 3
1) KRÓTKI OPIS:
Kolumna laparoskopowa z zestawem narz?dzi i oprzyrz?dowaniem – 1 szt.
2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):
33100000.
3) WIELKO?? LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 168 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zako?czenie: 31.12.2008.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:
CZ??? nr 4 NAZWA: Zadanie nr 4
1) KRÓTKI OPIS:
Ssak elektryczny, jezdny, dwubutlowy – 2 szt.
2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):
33100000.
3) WIELKO?? LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 18 500,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zako?czenie: 31.12.2008.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:
CZ??? nr 5 NAZWA: Zadanie nr 5
1) KRÓTKI OPIS:

Choledofiberoskop szt. 1.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 42 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 6 NAZWA: Zadanie nr 6

1) KRÓTKI OPIS:

Lampa do fototerapii – 6 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 93 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 7 NAZWA: Zadanie nr 7

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw do fototerapii o wysokiej mocy – 1 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 18 500,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 8 NAZWA: Zadanie nr 8

1) KRÓTKI OPIS:

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 6 szt. plus stojaki – 4 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 37 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 9 NAZWA: Zadanie nr 9

1) KRÓTKI OPIS:

Inkubator noworodkowy – 6 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 70 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 10 NAZWA: Zadanie nr 10

1) KRÓTKI OPIS:

Pompa perystaltyczna – 4 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 37 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 11 NAZWA: Zadanie nr 11

1) KRÓTKI OPIS:

Bronchofiberoskop z oprzyrz?dowaniem – 1 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 56 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 12 NAZWA: Zadanie nr 12

1) KRÓTKI OPIS:

Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 93 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 13 NAZWA: Zadanie nr 13

1) KRÓTKI OPIS:

Pompa infuzyjna strzykawkowa ze stacj? dokuj?c? – 6 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 47 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 14 NAZWA: Zadanie nr 14

1) KRÓTKI OPIS:

Kardiostymulator zewn?trzny – 1 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 37 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

CZ??? nr 15 NAZWA: Zadanie nr 15

1) KRÓTKI OPIS:

Lampa zabiegowa na podstawie jezdnej – 1 szt.

2) WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV):

33100000.

3) WIELKO?? LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 23 000,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zako?czenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

24 300,00 Wadium dla poszczególnych zada? okre?lono w SIWZ.

III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych:

Warunki p?atno?ci: a) termin p?atno?ci – przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj?cego faktury VAT, przy czym za dzie? zap?aty uwa?a si? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego. b) Forma p?atno?ci: przelew.

III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) w odniesieniu do wymaga? postawionych przez Zamawiaj?cego, ka?dy z Wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentowa?, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówie? publicznych, b) Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie musz? ustanowi? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w post?powaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? wy??cznie z pe?nomocnikiem, d) wype?niaj?c formularz ofertowy, jak równie? inne dokumenty powo?uj?ce si? na Wykonawc?, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy nale?y wpisa? dane konsorcjum, a nie pe?nomocnika konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Oferta musi zawiera?: a) wype?niony formularz ofertowy – za??cznik nr 1 do SIWZ, b) za??cznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów, c) dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nianie przez Wykonawców warunków udzia?u w post?powaniu (wymienione w pkt VII SIWZ), d) w przypadku Wykonawców dzia?aj?cych przez pe?nomocnika – pe?nomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie – dokument stwierdzaj?cy ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) potwierdzenie wniesienia wadium (patrz pkt IX specyfikacji), g) odpowiednie ?wiadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane prawem – zgodnie z ustaw? z dnia 20.4.2004 r. o Wyrobach Medycznych g.1. deklaracja zgodno?ci CE producenta g.2. wpis/potwierdzenie zg?oszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i u?ywania (dotyczy wyrobów sklasyfikowanych w wykazie A i B) g.3. w przypadku do??czenia dokumentów innych ni? wymienione w pkt VIII/3g SIWZ, a uwzgl?dnionych w przepisach przej?ciowych ustawy z dnia 20.4.2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca sk?adaj?c te dokumenty musi do??czy? do oferty stosowne wyja?nienie, h) materia?y informacyjne producenta w j?zyku polskim, potwierdzaj?ce wielko?? zaoferowanych przez Wykonawc? parametrów urz?dzenia.

III.2) WARUNKI UDZIA?U

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Do oferty ka?dy z Wykonawców musi za??czy?: a) o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla w?a?ciwo?ci danego Wykonawcy). Wykonawca zobowi?zany jest przytoczy? w ca?o?ci tre?? punktów z art.24 ust. 1, co do których sk?ada o?wiadczenie, b) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 – wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, e) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, f) za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Wraz z ofert? ka?dy z Wykonawców musi z?o?y?: a) o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; b) informacj? z banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych w wysoko?ci nie mniejszej ni? 50 % ceny oferty lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w wysoko?ci nie mniejszej ni? 100 % ceny oferty (w przypadku z?o?enia ofert cz??ciowych – sumy cen ofert cz??ciowych) – wystawion? nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

III.2.3) Zdolno?? techniczna:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Wraz z ofert? ka?dy z Wykonawców musi z?o?y?: a) o?wiadczenie, ?e posiada niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuje potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b) wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie: odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? dostawom stanowi?cym przedmiot zamówienia; z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzaj?ce, ?e dostawy zosta?y wykonane nale?ycie (minimum 1 dokument).

III.2.4) Zamówienia zastrze?one:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI

III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do sk?adania ofert lub do udzia?u:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?:

EA-25-2008.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 26.11.2008 – 11:00.
Dokumenty odp?atne: nie.

IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:

26.11.2008.

IV.3.5) Data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 26.11.2008 – 11:15.
Miejsce: Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie SPZOZ w ?widnicy, ul. Le?na 27-29 w Sali Narad (pokój nr 5).
Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze:

Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 78 00.

VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?:

Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu do rozstrzygni?cia protestu, jednocze?nie przekazuj?c kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu. Z?o?enie odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urz?du.

VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?:

Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 78 00.
VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA:

17.10.2008.

Za??czniki