Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-12-23

Dostawa urz?dze? medycznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników

Zamówienie nr EA-34-2008 z dnia 23.12.2008
?widnica: Dostawa urz?dze? medycznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników nr sprawy: EA-34-2008.
Numer og?oszenia: 378109 – 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa urz?dze? medycznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników nr sprawy: EA-34-2008..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? medycznych wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu – wed?ug nast?puj?cych zada?: Zadanie Nr 1 – aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1 szt. Zadanie Nr 2 – kolposkop z torem wizyjnym i videoprinterem – 1 szt. Zadanie Nr 3 – monitor do monitorowania pacjenta – 5 szt..
II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.10.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 31.01.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy: a) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; b) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonania zamówienia; d) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania, zgodnie z art. 24 ustawy. VI.2 Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce szczegó?owe warunki udzia?u w post?powaniu: a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.b ocena spe?nienia warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze?, o których mowa w punkcie VII.1.1 b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.c ocena spe?nienia warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze?, o których mowa w punkcie VII.1.2 c) w zakresie warunków wskazanych w punkcie VI.1.a i VI.1.d ocena spe?nienia tych warunków nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze?, o których mowa w punkcie VII.1.3. VI.3 Ocena spe?niania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej specyfikacji. Z tre?ci za??czonych dokumentów musi wynika? jednoznacznie, i? ww. warunki wykonawca spe?ni?. Nie spe?nienie chocia?by jednego z ww. warunków skutkowa? b?dzie wykluczeniem Wykonawcy z post?powania..
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. W celu wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, ka?dy z Wykonawców musi przed?o?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1.1. Warunki szczegó?owe okre?lone w punkcie VI.2.a w specyfikacji – wraz z ofert? ka?dy z Wykonawców musi z?o?y?: a) o?wiadczenie, ?e posiada niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuje potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b) wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie: odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? dostawom stanowi?cym przedmiot zamówienia; z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzaj?ce, ?e dostawy zosta?y wykonane nale?ycie ( minimum 1 dokument). 1.2 Warunki szczegó?owe okre?lone w punkcie VI.2.b specyfikacji – wraz z ofert? ka?dy z Wykonawców musi z?o?y?: a) o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; b) informacj? z banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych w wysoko?ci nie mniejszej ni? 50% ceny oferty lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w wysoko?ci nie mniejszej ni? 100% ceny oferty (w przypadku z?o?enia ofert cz??ciowych – sumy cen ofert cz??ciowych) – wystawion? nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 1.3 Warunki szczegó?owe okre?lone w punkcie VI.2.c specyfikacji – do oferty ka?dy z Wykonawców musi za??czy?: a) o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla w?a?ciwo?ci danego Wykonawcy). Wykonawca zobowi?zany jest przytoczy? w ca?o?ci tre?? punktów z art.24 ust. 1, co do których sk?ada o?wiadczenie, b) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt 9 – wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, e) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, f) za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: w siedzibie zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej..
IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 12.01.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy il. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica Budynek Dyreksji – Sekretariat..
IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

ZA??CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH
CZ??? Nr: 1 NAZWA: Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym..

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1 sztuka..
  2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.10.00.00-0.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 31.01.2009.
  4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

Za??czniku