Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2008-11-25

Dostawy materia?ów szewnych, specjalistycznych artyku?ów chirurgicznych oraz materia?ów…

Zamówienie nr EA-28-2008 z dnia 25.11.2008r.
?widnica: Dostawy materia?ów szewnych, specjalistycznych artyku?ów chirurgicznych oraz materia?ów opatrunkowych – nr sprawy: EA-28-2008
Numer og?oszenia: 331723 – 2008; data zamieszczenia: 25.11.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki Zdrowotnej w ?widnicy , ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica, woj. dolno?l?skie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawy materia?ów szewnych, specjalistycznych artyku?ów chirurgicznych oraz materia?ów opatrunkowych – nr sprawy: EA-28-2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s? dostawy materia?ów wed?ug 23 zada?, których szczegó?owy opis okre?lono w za??czniku nr 2 – uszczegó?owienie przedmiotu zamówienia – do SIWZ w okresie 18 m-cy..
II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.10-4.
II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 23.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 18.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 4) niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu?? spe?nia – nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach okre?lonych w pkt. 7.a. specyfikacji: -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.1 okre?lone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.2 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.3 o?wiadczenie Wykonawcy wg. Za??cznika nr 1 do specyfikacji -w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.4 okre?lone w pkt 7.a.5.
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – za??cznik nr 1 2.Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 3.Dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie osób podpisuj?cych ofert?, o ile nie wynikaj? z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4.Szczegó?ow? ofert?- wg wzoru tabeli zamieszczonej w Za??czniku nr 2 5.O?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych z wykorzystaniem wzoru- za??cznik nr 1 6.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 7.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 8.Za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 9.Za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 10.Odpowiednie ?wiadectwa dopuszczenia do stosowania – zgodnie z ustaw? z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych; 10.1. deklaracja zgodno?ci CE producenta albo o?wiadczenie o jej posiadaniu i zobowi?zanie si? do ich dostarczenia Zamawiaj?cemu na jego ??danie, 10.2. wpis/potwierdzenie zg?oszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i u?ywania albo o?wiadczenie o ich posiadaniu i zobowi?zanie si? do ich dostarczenia Zamawiaj?cemu na jego ??danie, 10.3. w przypadku do??czenia dokumentów innych ni? wy?ej wymienione, a uwzgl?dnionych w przepisach przej?ciowych ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O Wyrobach medycznych, Wykonawca sk?adaj?c te dokumenty musi do??czy? do oferty stosowne wyja?nienie. 11. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia próbek przedmiotu zamówienia w zakresie zada? na materia?y szewne tj. dla zada?: nr 1, nr 2, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23. Próbki po 1 saszetce, (rodzaj nici na saszetce w j?zyku polskim) ka?dego asortymentu nale?y z?o?y? w osobnym opakowaniu opisanym: Próbki – materia?y szewne znak sprawy – EA-28-2008 wraz z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, natomiast do oferty nale?y za??czy? informacj? o z?o?onych próbkach z wyszczególnieniem asortymentu i ilo?ci..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: W siedzibie Zamawiaj?cego lub pobra? ze strony internetowej..
IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 11.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespó? Opieki zdrowotnej w ?widnicy ul. Le?na 27-29 58-100 ?widnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

ZA??CZNIK I – INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH
CZ??? Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: WCH?ANIALNE SZWY PLECIONE I MONOFILAMENTOWE, ZGODNIE Z TABEL? ASORTYMENTOWO-ILO?CIOW?, STANOWI?C? ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ..
  2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.14.11.20-7.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?cach: 18.
  4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

CZ??? Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: NICI NIEWCH?ANIALNE, MONOFILAMENTOWE, PLECIONE POWLEKANE ZGODNIE Z TABEL? ASORTYMENTOWO-ILO?CIOW?, KTÓRA STANOWI ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ.
  2. Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.14.11.20-7.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi?cach: 18.
  4. Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

 Za??czniki