Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-01-21

EA-1-2009 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i transp. posiłków do szpitali.

Zamówienie nr EA-1-2009 z dnia 21.01.2009r.
Świdnica: świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i transportu posięków do szpitali SPZOZ w Świdnicy wraz z dzieraw pomieszczeń i urządzeń oraz przejściem zatrudnionych pracowników
– Nr sprawy: EA-1-2009

 

Numer ogłoszenia: 23779 – 2009;
data zamieszczenia: 21.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCYI.
1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i transportu posięków do szpitali SPZOZ w Świdnicy wraz z dzieraw pomieszczeń i urządzeń oraz przejściem zatrudnionych pracowników – Nr sprawy: EA-1-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i transportu posięków do szpitali SPZOZ w Świdnicy wraz z dzieraw pomieszczeń i urządzeń oraz przejściem zatrudnionych pracowników, których szczegółowy opis określono w zaćczniku Nr 2 do specyfikacji – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium
: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAU

 •  Opis warunków udziaću w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog ubiegać się wykonawcy speśniający warunki udziaću w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dziaćalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjaćem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostpnienia potencjaću technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy.

Ocena speśniania warunków udziaću w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą speśnia – nie speśnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.4, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Zaćcznika nr 1 do specyfikacji oraz określone w pkt 7.a.4 – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Zaćcznika nr 1 do specyfikacji oraz określone w pkt 7.a.11 – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 określone w pkt 7.a.5.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziaću w postępowaniu:
 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zaćcznik nr 1
 2. aktualny odpis z waściwego rejestru albo aktualne zaćwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaćalności gospodarczej, jeżeli odrbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertą, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
 4. referencje (min.1) potwierdzające, że Wykonawca świadczy usługi bdące przedmiotem niniejszego zamówienia w lecznictwie zamkniżtym – szpitalach
 5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- zaćcznik nr 1 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaćne zaćwiadczenie waściwego organu sdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy,
 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy,
 7. zaćwiadczenie waściwego Naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zaćwiadczenie, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie wykonania decyzji waściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy, 
 8. zaćwiadczenie waściwego oddziaću Zakładu Ubezpieczeń Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, opat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub zaćwiadczenia, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie w caćości wykonania decyzji waściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy.
 9. potwierdzenie dokonania oględzin pomieszczeń kuchni wydane przez Zamawiającego.
 10. polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dziaćalności wraz z dowodem zapaty składki z tytuu zawarcia umowy ubezpieczenia..

SEKCJA IV:
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1 – Cena – 802 – Warunki dzierawy pomieszczeń i urządzeń – 20IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostpna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaću w postępowaniu lub ofert: 28.01.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica Budynek Dyrekcji – Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZACZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZCIOWYCH
CZ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dotyczy kuchni Szpitala w Świdnicy przy ul. Westerplatte 24. Obowiązkiem Wykonawcy będzie równień przejście na zasadzie art. 231 KP 9 (dziewiściu) pracowników kuchni, zatrudnionych na peśny etat..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesięcach: 3.4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1. Cena – 802. Warunki dzierawy pomieszczeń i urządzeń – 20CZ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dotyczy kuchni Szpitala w arowie przy ul. Wojska Polskiego 7.Obowiązkiem Wykonawcy będzie równień przejście na zasadzie art. 231 KP 1 (jednego) pracownika kuchni..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesięcach: 12.4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1. Cena – 802. Warunki dzierawy pomieszczeń i urządzeń – 20  

 
Zaćczniki: