Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-03-29

EA-11-2010 Dostawy endoprotez oraz implantów chirurgicznych

PL-Świdnica: Sztuczne stawy

2010/S 61-090467

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Do wiadomości: Mieczysław Zielonka
58-100 Świdnica
POLSKA
Tel. +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Faks +48 748517437

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.swidnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawy endoprotez oraz implantów chirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – MAGAZYN.

Kod NUTS PL517

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez oraz implantów chirurgicznych według 9 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ, w okresie 24 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33141770

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 3 473 400,00 PLN

II.2.2) Opcje

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Pakiet nr 1

1) KRÓTKI OPIS

Endoproteza przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z dużą głową.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 300 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Pakiet nr 2

1) KRÓTKI OPIS

Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 408 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Pakiet nr 3

1) KRÓTKI OPIS

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 72 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Pakiet nr 4

1) KRÓTKI OPIS

Endoproteza całkowita bezcementowa stawu kolanowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 141 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Pakiet nr 5

1) KRÓTKI OPIS

Endoproteza stawu biodrowego oraz kolanowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 1 904 800,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Pakiet nr 6

1) KRÓTKI OPIS

Płytki.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 159 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Pakiet nr 7

1) KRÓTKI OPIS

Gwoździe.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 246 500,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Pakiet nr 8

1) KRÓTKI OPIS

Wkręty, podkładki, statywy, drut.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 164 100,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Pakiet nr 9

1) KRÓTKI OPIS

Implanty.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141750, 33141770

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 78 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wymagane wadium 43 500 PLN, wysokość wadium dla poszczególnych pakietów określono w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Termin płatności 30 dni – przelew.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Tak
a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt. IX specyfikacji),
g) świadectwa dopuszczenia do obrotu:
g.1. deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
g.2. certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
g.3. wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.4.2004 r. o Wyrobach Medycznych – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie),
g.4. w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.4.2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania,
h) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis), z którego muszą wynikać oceniane parametry,
i) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie instrumentarium Zamawiającemu do użytkowania w okresie trwania umowy (vide pkt. III/4/c SIWZ),
j) podpisany załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio dla grupy, na którą Wykonawca złoży ofertę – brak załączenia podpisanego załącznika spowoduje odrzucenie oferty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy) – załącznik nr 1 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do specyfikacji.
Uwaga:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 – 200 000 PLN,
Pakiet nr 2 – 250 000 PLN,
Pakiet nr 3 – 50 000 PLN,
Pakiet nr 4 – 80 000 PLN,
Pakiet nr 5 – 800 000 PLN,
Pakiet nr 6 – 80 000 PLN,
Pakiet nr 7 – 130 000 PLN,
Pakiet nr 8 – 80 000 PLN,
Pakiet nr 9 – 40 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 1 do specyfikacji.
> Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.
> Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać następujące dostawy:
— 2 (dwie) zrealizowane dostawy endoprotez, o wartości nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 – 200 000 PLN,
Pakiet nr 2 – 250 000 PLN,
Pakiet nr 3 – 50 000 PLN,
Pakiet nr 4 – 80 000 PLN,
Pakiet nr 5 – 800 000 PLN,
Pakiet nr 6 – 80 000 PLN,
Pakiet nr 7 – 130 000 PLN,
Pakiet nr 8 – 80 000 PLN,
Pakiet nr 9 – 40 000 PLN.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną grupę wartość wykazanych dostaw musi.
Odpowiadać wartości najdroższego zadania, na jakie Wykonawca złoży ofertę.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

EA-11-2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 11.5.2010 – 11:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

11.5.2010 – 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 11.5.2010 – 11:15
Miejsce SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, Bud.Dyrekcji – SALA NARAD.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587888

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

24.3.2010

 

Załączniki: