Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2013-04-18

EA-12-2013 Dzierżawa powierzchni pod instalacje automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów or

 
REGULAMIN PRZETARGU ZNAK EA-12-2013

na dzierżawę powierzchni w budynku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy ul. Leśna 27-29, celem zainstalowania automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów  oraz przekąsek.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1.
Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Nr XXV/209/2001 z dnia 29.08.2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiący własność lub będącym w użytkowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Świdnickiego.

§ 2.
1.    Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powierzchni w  budynku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy ul. Leśna 27-29 celem zainstalowania automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów oraz przekąsek. Powierzchnie przeznaczone do dzierżawy określa załącznik nr 1 do regulaminu

2.    Ogłoszenie o dzierżawie powierzchni Szpitala w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego podane zostanie do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.swidnica.pl

§ 3.
1.    Organizator przetargu przeprowadza przetarg w formie pisemnej oferty oraz licytacji w przypadku oferowanych stawek równorzędnych, gwarantujący uzyskanie najwyższego miesięcznego czynszu netto za 1 m2  przedmiotu dzierżawy.
2.    Przetarg przeprowadza się w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu zwanego również w dalszej części Regulaminu Wydzierżawiającym.

§ 4.
1.    Umowa ze zwycięzcą przetargu zostanie podpisana na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili przez każdą ze stron umowy, bez podania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.    Umowa dzierżawy może być rozwiązana w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia :
a)    w przypadku gdy Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty;
b)    w przypadku rażącego naruszenia przez Dzierżawcę innych postanowień niniejszej umowy.
3.    Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, jeśli dzierżawiona powierzchnia będzie mu niezbędna .
4.    Wydzierżawiający zobowiązany jest udostępnić wszelkie informacje o przedmiocie dzierżawy, natomiast Oferenci we własnym zakresie po wcześniejszym uprzedzeniu organizatora przetargu przeprowadzą wizję lokalną powierzchni będącej przedmiotem dzierżawy.

§ 5.
1.    Przetarg ma na celu wybór jak najkorzystniejszej oferty o najwyższym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy oraz spełniającej przyjęte przez Wydzierżawiającego wymagania formalno – prawne.
2.    Wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi: 150,00  zł   ( słownie:  sto pięćdziesiąt złotych) .
3.    W sytuacji, gdy wpłynie kilka najwyższych równorzędnych ofert odbędzie się licytacja      ( dodatkowy przetarg ustny podczas którego minimalne postąpienie wynosi : 10,00 zł netto ( słownie: dziesięć złotych 00/100 ).
4.    W sytuacji, gdy wpłynie tylko jedna ważna oferta, Wydzierżawiający może zawrzeć umowę z tym Oferentem, po cenie przez niego zaoferowanej jednak nie niższej niż cena stanowiąca równowartość czynszu wywoławczego.  
5.    W ofercie należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT dla przedmiotu przetargu.
6.    Stawka dzierżawy 1 m2 zawiera opłaty z tytułu poboru mediów niezbędnych do eksploatacji automatów.

§ 6.
1.    Czynsz dzierżawny wyliczony zgonie z § 5 regulaminu płatny będzie miesięcznie
„z góry” do 10 dnia każdego miesiąca , na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego do 5 – go dnia każdego miesiąca.
2.    Od pierwszego stycznia każdego następnego roku miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy będzie waloryzowany raz w roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez GUS wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych nie żywnościowych za poprzedni rok ( w związku z tym, że wskaźnik GUS jest publikowany pod koniec stycznia, faktura za miesiąc styczeń zostanie wystawiona wg poprzedniej stawki czynszu , a waloryzacja nastąpi na podstawie faktury korygującej ).

§ 7.
1.    Zwycięzca przetargu lub jedyny Oferent , który złożył ofertę na piśmie zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, pod rygorem prawa do zawarcia umowy.
2.    W przypadku nie zawarcia umowy ze zwycięzcą przetargu lub jedynym Oferentem w terminie określonym w ust. 1 Wydzierżawiający może do 7 dni zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta będzie druga w kolejności najkorzystniejsza.

§ 8.
1.    Inne zasady dotyczące przetargu nie ujęte niniejszym regulaminem określa Wydzierżawiający.
2.    Bez podania przyczyn, Wydzierżawiający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub unieważnić go na każdym etapie.

ROZDZIAŁ II

Przetarg pisemny

§ 9.
1.    Ogłoszenie o przetargu zawiera m. in.:      
a)    opis przedmiotu dzierżawy,
b)    termin i miejsce przetargu,
c)    wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy,

§ 11.
1.    Ofertę złożoną w formie pisemnej należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem wg      Załącznika nr 2 –FORMULARZ CENOWY.
2.    Oferta powinna być podpisana przez Oferenta, a każda strona oferty zaparafowana.
3.    Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność                    z oryginałem” i podpisane czytelnie przez upoważnioną osobę. Oferent, który dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
4.    Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Cała oferta ma być trwale spięta.  
5.    Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie.
6.    Na kopercie należy umieścić:
a)    dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),
b)    numer sprawy :
napis określający przedmiot przetargu – „Przetarg na dzierżawę powierzchni celem zainstalowania automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów  oraz przekąsek”.
c)    napis „Nie otwierać przed dniem 29.04.2013 r. przed godziną 11:15 (termin otwarcia ofert).
7.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.    Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Regulaminu pod rygorem odrzucenia.

§ 12.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty :
1.    Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

W przypadku :
A)    podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z rejestru sądowego. Gdy roczna wartość oferowanego czynszu najmu przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego oferent zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań do świadczeń o wartości j. w ( dotyczy wyłącznie Sp. z o. o ).
B)    osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2.    W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby ( ę )  nie wymienione ( ą ) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym ) Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie :
    oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika         z dokumentu rejestracyjnego ( ewidencyjnego ) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub w formie notarialnej.
    kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego ( ewidencyjnego ) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza              ( oryginał pieczęci ).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa  właściwy do poszczególnych czynności.
3.    Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
4.    Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
5.    Oświadczenie, że :
    nie zostałem jako osoba fizyczna prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
    nie toczy się przeciwko mnie / żadnemu z urzędujących członków organu zarządzającego postępowanie sądowe za przewinienia jw.
6.    Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i projektem umowy.
7.    Informacja o oferowanym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
8.    Informacja o rodzaju prowadzonej działalności.
9.    Oświadczenie, że Oferent, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne
•    Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do należytej reprezentacji wynikającą z § 12 pkt. 1A lub 1B.
•    Wydzierżawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
•    Wymagane dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert  
•    W przypadku dokumentu wymienionego w § 12 pkt. 1A i 1B za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•    W przypadku pozostałych dokumentów za aktualne uważa się dokumenty wydane po ostatnio dokonanych w nich zmianach.

UWAGA :     Brak choćby jednego z wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów nieaktualnych oraz w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

§ 13.
1.    Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela :
Mieczysław Zielonka – kier. Działu Administracji i Zamówień Publicznych – tel., 74,, fax 74 8517497 – zamowienia @szpital.swidnica .pl

§ 14.
Komisję przetargową powołuje Wydzierżawiający.

§ 15.
1.    Termin składania ofert :
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 – Sekretariat /budynek Dyrekcji/ lub przesłać w terminie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 11:00.
Wszystkie oferty otrzymane przez Wydzierżawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone Oferentom.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w :
W siedzibie Wydzierżawiającego – budynek Dyrekcji – Sala Narad w dniu 29.04.2013 r. godzinie 11:15, podczas którego Wydzierżawiający poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
3.    Komisja Przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert pod względem formalno – prawnym oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4.    Komisja Przetargowa dopuści do licytacji równorzędne najwyższe oferty Oferentów spełniających warunki, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu po szczegółowej analizie złożonych ofert i sprawdzeniu pod względem formalno – prawnym.
5.    Komisja Przetargowa odrzuci oferty jeżeli :
•    nie odpowiadają przedmiotowym warunkom przetargu,
•    nie spełniają wymogów określonych w § 12,
•    zostały złożone po wyznaczonym terminie.
6.    Stawkę wylicytowaną stanowi najwyższa stawka zaoferowana przez Oferenta, która nie może być niższa od stawki wywoławczej zgodnie z zapisem § 4 ust. 2.
7.    Komisja Przetargowa dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
8.    O wyborze oferty Wydzierżawiający powiadomi wszystkich Oferentów podając nazwę i siedzibę zwycięzcy przetargu oraz wysokość zadeklarowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.

§ 16.
Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta zaakceptowana przez Wydzierżawiającego, jako oferta spełniająca wszystkie wymogi formalno-prawne oraz wymagania przedmiotowe określone w niniejszym Regulaminie.

§ 17.
Oferent związany jest ofertą do dnia zawarcia umowy.

§ 18.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z A T W I E R D Z A M
       
       DYREKTOR

    Grzegorz Kloc

data zatwierdzenia: 16.04.2013 r.
 
Umowa /projekt/ na dzierżawę powierzchni
z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży gorących
 i zimnych napojów oraz przekąsek

zawarta w dniu ………2013 r. w Świdnicy pomiędzy :
………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”
reprezentowanym przez :
 Grzegorz Kloc – Dyrektor
a
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Dzierżawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………………….
……………………………………
§ 1.
1.    Przedmiotem umowy jest dzierżawa powierzchni .. m2 w  budynku …………………………………………………………………………………………..z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów sprzedających gorące i zimne napoje oraz przekąski.
2. Wydzierżawiający wskaże miejsce lokalizacji automatów i zapewni możliwość ich podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej na koszt Dzierżawcy.
3. Zmiana miejsca zainstalowania automatu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron.

§ 2.
1. Dzierżawca zapewnia dostawę, podłączenie, obsługę i serwis automatów oraz ciągłość uzupełniania asortymentu sprzedawanego przez automat. Automat może sprzedawać napoje i artykuły żywnościowe wyłącznie w terminie ich przydatności do spożycia.
2. Dzierżawca odpowiada za utrzymanie automatów w czystości.
3. W przypadku uszkodzenia lub awarii automatów Wydzierżawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dzierżawcę, na numer telefonu (serwisu) umieszczony w widocznym miejscu na każdym zainstalowanym automacie.
4. Dzierżawca oświadcza, że zainstalowane urządzenia posiadają wymagane atesty.
5. Dzierżawca ponosić będzie koszty eksploatacji przedmiotu umowy.
6. Dzierżawca będzie używał przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, nie prowadząc na nim innej działalności.
7. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania albo w podnajem bez zgody Wydzierżawiającego.
8. Dzierżawca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego przedmiotu umowy.
9. W przypadku rozwiązania umowy Dzierżawca jest obowiązany przywrócić na własny koszt pierwotny stan przedmiotu umowy, zwłaszcza w zakresie podłączenia wody.
10. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo kontroli przedmiotu umowy w każdym czasie.

§ 3.
1.    Miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi: …….. zł (słownie:  zł), tj.  m2 x ……… zł = ……… zł (słownie: ……………………………….).
2.    Kwota czynszu ustalona w ust. 1 zostanie powiększona o należny podatek od towarów       i usług VAT.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego do 5 – go dnia każdego miesiąca.
4. Od pierwszego stycznia każdego następnego roku miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy będzie waloryzowany raz w roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez GUS wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych nie żywnościowych za poprzedni rok ( w związku z tym, że wskaźnik GUS jest publikowany pod koniec stycznia, faktura za miesiąc styczeń zostanie wystawiona wg poprzedniej stawki czynszu , a waloryzacja nastąpi na podstawie faktury korygującej). Ten sposób waloryzacji czynszu nie stanowi zmiany umowy.
5. Za nieterminowe wpłaty czynszu będą pobierane odsetki ustawowe.

§ 4.
1. W czasie trwania umowy Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego czynić na przedmiocie umowy zmian sprzecznych z umową i jego przeznaczeniem .
2. Dzierżawca odpowiada w pełnej wysokości za ewentualne szkody wyrządzone na osobach lub mieniu przez funkcjonowanie zainstalowanego automatu.
3. Dzierżawca jest zobowiązany utrzymywać przedmiot umowy we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
4. Dzierżawcę obciążają nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy.
5. W czasie trwania dzierżawy Dzierżawca może po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonać przeróbek, przebudowy lub ulepszeń przedmiotu umowy, jeżeli udogodni to korzystanie z przedmiotu umowy i nie spowoduje istotnego pogorszenia warunków korzystania z budynku, w którym przedmiot umowy się mieści. W razie projektowania robót, które wymagają pozwolenia w myśl przepisów o państwowym nadzorze budowlanym – decyzję wydaje kompetentny w tym zakresie organ administracji.
6. Koszty robót określonych w ust. 5 ponosi Dzierżawca. Dzierżawcy nie przysługuje prawo domagania się ich zwrotu.
§ 6.
Sprzątanie przedmiotu umowy Dzierżawca będzie musiał zabezpieczyć we własnym zakresie. Dzierżawca ponosić będzie wszelkie koszty z tego tytułu.

§ 7.
1.Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż może zostać wypowiedziana w każdej chwili przez każdą ze Stron umowy, bez podania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.Umowa obowiązuje od dnia …………2013.
3.Umowa dzierżawy może być rozwiązana w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia :
c)    w przypadku gdy Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty;
d)    w przypadku rażącego naruszenia przez Dzierżawcę innych postanowień niniejszej umowy.
4.Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, jeśli dzierżawiona powierzchnia będzie mu niezbędna .

§ 8.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedmiotu umowy mających w szczególności na celu stwierdzenie sposobu korzystania przez Dzierżawcę. W/w czynności kontrolne będą prowadzone w obecności Dzierżawcy.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy:
– Kodeksu Cywilnego,
– Ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. nr 112, poz. 654),
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz umowy otrzymuje Wydzierżawiający, a jeden egzemplarz Dzierżawca.

WYDZIERŻAWIAJĄCY                          DZIERŻAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 1.

WYKAZ POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY I PRZEZNACZENIE.

I. PARTER – HOL.
1. 1 m2 NA WSTAWIENIE AUTOMATU DO POMIARY WAGI I WZROSTU.
2. 1 M2 NA AUTOMAT DO GORĄCYCH NAPOJÓW.
3. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
4. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.

II. I PIETRO – HOL.
1. 1 M2 NA AUTOMAT DO GORĄCYCH NAPOJÓW.
2. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
3. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
4. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.

II. II PIETRO – HOL.
1. 1 M2 NA AUTOMAT DO GORĄCYCH NAPOJÓW.
2. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
3. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.

DZIERŻAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY MATERIAŁY OKREŚLAJĄCE PARAMETRY AUTOMATÓW, KTÓRE BĘDĄ ZAINSTALOWANE NA DZIERŻAWIONEJ POWIERZCHNI.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ CENOWY.

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………………………..
Siedziba…………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks…………………………………………………………………………………………
nr NIP……………………………………………………………………………………………………….
nr REGON…………………………………………………………………………………………………
strona www. ………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………
OFERUJEMY DZIEŻAWĘ 1 M2 POWIERZCHNI ZA CENĘ:
I. PARTER – HOL.
1. 1 m2 NA WSTAWIENIE AUTOMATU DO POMIARY WAGI I WZROSTU.
CENA – ……………………………………………

2. 1 M2 NA AUTOMAT DO GORĄCYCH NAPOJÓW.
CENA – ……………………………………………

3. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

4. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

II. I PIETRO – HOL.
1. 1 M2 NA AUTOMAT DO GORĄCYCH NAPOJÓW.
CENA – ……………………………………………

2. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

3. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

4. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

II. II PIETRO – HOL.
1. 1 M2 NA AUTOMAT DO GORĄCYCH NAPOJÓW.
CENA – ……………………………………………

2. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

3. 1 M2 NA AUTOMAT NA ZIMNE NAPOJE LUB PRZEKĄSKI.
CENA – ……………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy   

Załączniki: