Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-06-29

EA-14-2009 Dostawy produktów farmaceutycznych

PL-Świdnica: Produkty farmaceutyczne
2009/S 121-176240
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, Do wiadomości Mieczysław Zielonka, PL-58-100 Świdnica. Tel.  +48 748517497. E-mail zamowienia@szpital.swidnica.pl. Faks  +48 748517437.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.swidnica.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy produktów farmaceutycznych, nr sprawy: EA-14-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica – magazyn Apteki Szpitalnej.
Kod NUTS: PL517 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych według 15 zadań, zgodnie z ilościami oraz wymaganiami określonymi w załaczniku nr 2 do SIWZ – uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33600000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 855 135,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 31.8.2010.
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Zadanie nr 1
1) KRÓTKI OPIS:
Preparaty do żywienia pozajelitowego.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 54 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: zadanie nr 2
1) KRÓTKI OPIS:
Diety do stosowania w żywieniu pozajelitowym.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 117 600,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Zadanie nr 3
1) KRÓTKI OPIS:
Diety do stosowania w żywieniu pozajelitowym.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 36 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Zadanie nr 4
1) KRÓTKI OPIS:
Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 264 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Zadanie nr 5
1) KRÓTKI OPIS:
Natrim chloratum worki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 22 800,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Zadanie nr 6
1) KRÓTKI OPIS:
Mannitol worki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 24 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Zadanie nr 7
1) KRÓTKI OPIS:
Płyny, glucosum, natrium chloratum.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 13 200,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Zadanie nr 8
1) KRÓTKI OPIS:
Heparyna, neosynephrin.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 13 600,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Zadanie nr 9
1) KRÓTKI OPIS:
Serwety operacyjne z nitką RTG.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 34 800,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Zadanie nr 10
1) KRÓTKI OPIS:
Doksorubicyna liposomalna.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 141 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Zadanie nr 11
1) KRÓTKI OPIS:
Interferon alfa.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 32 500,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Zadanie nr 12
1) KRÓTKI OPIS:
Ranibizumab.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 123 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Zadanie nr 13
1) KRÓTKI OPIS:
Nitrogenium oxyludatum 7 kg butle.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 24 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Zadanie nr 14
1) KRÓTKI OPIS:
Bleomycin.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 7 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Zadanie nr 15
1) KRÓTKI OPIS:
Mleko dla niemowląt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 12 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 31.8.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadium 8600.00 PLN – wysokość wadium dla poszczególnych zadań określono w SIWZ.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności 30 dni – przelew.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
b) załącznik nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów”
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII SIWZ)
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
f) potwierdzenie wniesienia wadium (patrz pkt IX specyfikacji)
g) „Oświadczenie Wykonawcy”, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne /Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 53, poz.533/.
h) „Oświadczenie Wykonawcy”, że w przypadku wyboru oferty wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczy charakterystykę produktów leczniczych, stanowiących przedmiot umowy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest przytoczyć w całości treść punktów z art.24 ust. 1, co do których składa oświadczenie,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100 % ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert częściowych) – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie ( minimum 1 dokument).
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EA-14-2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.8.2009 – 11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.8.2009 – 11:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 11.8.2009 – 11:15.
Miejsce: SPZOZ w Świdnicy, ul. Lesna 27-29 w Sali Narad (pok. nr 5).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.
VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.6.2009.

Załączniki: