Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-05-05

EA-14-2010 Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów, dostaw posiłków

PL-Świdnica: Usługi podawania posiłków2010/S 87-130433OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUUsługiSEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCAI.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Do wiadomości: Mieczysław Zielonka
58-100 Świdnica
POLSKA
Tel. +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Faks +48 748517437
Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.swidnica.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowegoSpecyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowegoOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowegoI.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów, dostaw posiłków do rozdzielni oraz ich rozdział na poszczególne oddziały. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Usługi
Kategoria usług: nr 17
Główne miejsce świadczenia usług Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – Regionalny Specjalistyczny Szpital Latawiec ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
Kod NUTS PL517II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów, dostaw posiłków do rozdzielni oraz ich rozdział na poszczególne oddziały szpitala w okresie 24 miesięcy. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 55320000II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie II.1.8) Podział na części Nie II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT 2 070 000,00 PLN II.2.2) Opcje Nie II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 10000 PLN III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Termin płatności 30 dni – przelew. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Tak
a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt. IX specyfikacji),
g) aktualne zaświadczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, że kuchnia Wykonawcy podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz spełnia wymogi pozwalające na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeżli informacje, wymagane z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z protokołu kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcję Sanitarną, zamiast zaświadczenia Wykonawca może załączyć protokół kontroli albo inny dokument, jeżeli stwierdza on aktualny stan faktyczny.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy) – załącznik nr 1 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do specyfikacji.
Uwaga:
— Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
— Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) kserokopię polisy ubezpieczenia OC potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 200 000 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 1 do specyfikacji.
— Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 1 dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie.
— Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać wykonanie 1 usługi żywienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone Nie III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Nie III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą EA-14-2010 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 15.6.2010 – 11:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 15.6.2010 – 11:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 15.6.2010 – 11:15 Miejsce SP ZOZ w Świdnicy ul. Lesna 27-29, 58-100 Świdnica, Bud. Dyrekcji – Sala Narad.Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCEVI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Nie VI.3) INFORMACJE DODATKOWE VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.4.2) Składanie odwołań VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http:// www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

30.4.2010

 

Załączniki: