Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2015-05-11

EA/14/2015 Zapytanie cenowe – na wykonanie linku światłowodowego

Świdnica, dnia 11.05.2015r.
ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY EA-14-2015
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
2. Przedmiot zamówienia –- Wykonanie linku światłowodowego 144 połączenia. Link aby zapewnić najwyższą możliwą transmisje należy wykonać  kablem fabrycznie zakończonym złączami LC „redy to use”. Przebieg linku od serwerowni głównej umieszczonej na I p. pok. nr19  do serwerowni backup’owej znajdującej się na poziomie -1 w pomieszczeniu UPS 1B2.  Kable należy zakończyć w przełącznicach 19”. Długość linku 35 m. Zadanie obejmuje dostawę materiału.
– Wykonanie linku miedzianego  48 połączeń. Link aby zapewnić najwyższą możliwą transmisje należy wykonać  kablem  S/FTP FRNC KAT7 celem zapewnienia Użytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych usług i standardów transmisyjnych. Zakończyć w patch panelach w istniejących szafach modułami Keystone  RJ45, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy. Przebieg linku od serwerowni głównej umieszczonej na I p. pok. nr19  do serwerowni backup’owej znajdującej się na poziomie -1 w pomieszczeniu UPS 1B2. Długość linku 35m. Zadanie obejmuje dostawę materiału. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w                  załączniku nr 3 do niniejszego zapytania cenowego
3. Termin realizacji zamówienia – do 05.06.2015 r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na wykonanie linku światłowodowego – ZNAK: EA/14/2015”
lub przesłać na adres e-mail:
zamowienia@szpital.swidnica.pl
    
Oferty należy składać  do dnia 19.05.2011r. do godz. 13.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.
    
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Informatycznego – Krzysztof Opyrchał tel. 502 700 397, k.opyrchal@szpital.swidnica.pl .

7.    Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                            GRZEGORZ KLOC

Załącznik nr 1.

………….., dnia ………………………..

………………………………………
pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY ZAPYTANIE CENOWE EA/14/2015

nazwa wykonawcy    
adres wykonawcy    
NIP           
regon    
nr telefonu/faks  ………………………………………………………………………………………
strona www    …………………………………………………………………………………………..
e-meil: ………………………………………………………………………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto    zł (słownie złotych    

Podatek VAT    zł (słownie złotych    

Cenę brutto    zł (słownie złotych    

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 05.06.2015r.
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.                                      
5. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Spełniam(y) warunki udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:
1.    Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem
2.    Posiadania wiedzy i doświadczenia ,
3.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
4.    Sytuacji ekonomicznej i finansowej .

dnia………………………                                                   podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy        

Załącznik nr 2.
UMOWA NR EA/14/2015/projekt/

zawarta w dniu …………………………………. w Świdnicy pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 ,
reprezentowanym przez :
Dyrektor     –   Grzegorz Kloc
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a ,
firmą ………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez :

……………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w treści umowy Wykonawcą , wyłonioną w zapytaniu ofertowym o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy dotyczy wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym          ZNAK- EA/14/2015 .

§ 2

1 . Za realizację przedmiotu zamówienia odpowiedzialni są:

 –   z ramienia Zamawiającego Krzysztof Opyrchał

 –   z ramienia Wykonawcy       ………………………………………………………………………………….

§ 3

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 05.06.2015r.

§ 4

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonania umowy .       

§ 5

1 . Wykonawcy z tytułu wykonania  umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie cenowej tj. ……………………….. zł brutto.

§ 6.

4.    Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:
A/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
5.    w wysokości 10% nie zrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
6.    w wysokości 0,2% wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki przekraczający termin realizacji zamówienia.
B/ Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% nie zrealizowanej części zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
§ 7.
1.    Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
2.    W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej.

§ 8.
1.    Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

§ 10.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.
1.    Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.

§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
                                                              

WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY
 
Załączniki: