Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-06-16

EA-19-2010 Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej

 

 

 

Świdnica 16.06.2010 r.
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
NIP: 884-22-01-447, REGON: 000311674
www.szpital.swidnica.pl
e-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Znak – EA-19-2010

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej składanej do konkursu w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie a także koncepcji wraz z dokumentacją techniczną bezprzewodowej sieci Wi-Fi dla SP ZOZ w Świdnicy zgodnej ze standardem 802.11.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone.

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem aplikacji określonym w odpowiednim ogłoszeniu
o konkursie.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia i powinna uwzględniać wszystkie składniki niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium – Waga
Cena                – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 23.06.2010r do godz.  13:00
w siedzibie zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, SEKRETARIAT.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2010r. o godz. 13:15 w siedzibie Dyrekcji – Sala Narad.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na przetarg nieograniczony Znak-EA-19-2010r.
 – nie otwierać przed dniem 23.06.2010r. godz. 13:15”

         Z-ca Dyrektora
        Ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych

         GRZEGORZ KLOC