Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2017-08-17

EA/19/2017 Konkurs na świadczenie badań z zakresu histopatologii

                                                                                  Świdnica, dn. 16.08.2017 r.

          

          Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
tel. (74) 851 74 97    fax. (74) 851 74 37
                         www.szpital.swidnica.pl
                      e-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
KONKURS OFERT

na świadczenie usług badań laboratoryjnych i diagnostycznych z zakresu histopatologii, w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala.

Czas trwania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 – Sekretariat lub przesłać w terminie do dnia 31.08.2017 r. do godziny 11: 00 (obowiązuje data wpływu).

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, oznaczonym danymi oferenta oraz opisanym w następujący sposób:

„Konkurs ofert na świadczenie usług badań laboratoryjnych i diagnostycznych
z zakresu histopatologii.
Znak: EA/19/2017”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad ( pokój nr 5) w dniu 31.08.2017r. o godz. 11:15”.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia zostały udostępnione na:
stronie internetowej Udzielającego zamówienie www.szpital.swidnica .pl lub w jego siedzibie – w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych, pon. – pt. w godz. 7:00-14:35.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

                                                                                                                     
                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                GRZEGORZ KLOC

 

Załączniki: