Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-01-22

EA-2-2009 Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu

Zamówienie nr EA-2-2009 z dnia 22.01.2009r.
Świdnica: Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
– Nr sprawy: EA-2-2009

 

Numer ogłoszenia: 25509 – 2009;
data zamieszczenia: 22.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu – Nr sprawy: EA-2-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu – według następujących zadać: Zadanie Nr 1 – aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1 szt. Zadanie Nr 2 – respirator – 3szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 27.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAU

  • Opis warunków udziaću w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mog ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dziaćalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjaćem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostpnienia potencjaću technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. VI.2 Zamawiający ustala nastpujące szczegółowe warunki udziaću w postępowaniu: a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.b ocena speśnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.1 b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.c ocena speśnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.2 c) w zakresie warunków wskazanych w punkcie VI.1.a i VI.1.d ocena speśnienia tych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.3. VI.3 Ocena speśniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą speśnia – nie speśnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej specyfikacji. Z treści zaćczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, i ww. warunki wykonawca speśniż. Nie speśnienie chociaćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziaću w postępowaniu: 1.W celu wykazania speśnienia warunków udziaću w postępowaniu, kaćdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą nastpujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a w specyfikacji – wraz z ofertą kaćdy z Wykonawców musi złoży: a) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjaćem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostpnienia potencjaću technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równień wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczścia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia dziaćalności jest krótszy – w tym okresie: odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowicym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostaćy wykonane naleycie ( minimum 1 dokument). 1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji – wraz z ofertą kaćdy z Wykonawców musi złoży: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji – do oferty kaćdy z Wykonawców musi załączy: a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla waściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest przytoczy w caćości treść punktów z art.24 ust. 1, co do których składa oświadczenie, b) aktualny odpis z waściwego rejestru albo aktualne zaćwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaćalności gospodarczej, jeżeli odrbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dziaćalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaćne zaćwiadczenie waściwego organu sdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) zaćwiadczenie waściwego naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zaćwiadczenie, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie wykonania decyzji waściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) zaćwiadczenie waściwego oddziaću Zakładu Ubezpieczeń Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, opat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub zaćwiadczenia, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie w caćości wykonania decyzji waściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostpna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego lub pobrać ze strony internetowej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaću w postępowaniu lub ofert: 29.01.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Swidnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica Budynek Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZACZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZCIOWYCH
CZ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM – 1 SZT..
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 27.02.2009.
  4. Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RESPIRATOR – 3 SZT..
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 27.02.2009.
  4. Kryteria oceny ofert:najniższa cena.