Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-01-14

EA-2-2010 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania posiłków dla Szpitala w Żarowie

Świdnica: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania posiłków dla szpitala SPZOZ w Żarowie wraz z dzierżawą pomieszczeń i urządzeń oraz przejęciem zatrudnionych pracowników- nr sprawy: EA-2-2010
Numer ogłoszenia: 9787 – 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania posiłków dla szpitala SPZOZ w Żarowie wraz z dzierżawą pomieszczeń i urządzeń oraz przejęciem zatrudnionych pracowników- nr sprawy: EA-2-2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania posiłków dla szpitala SPZOZ w Żarowie wraz z dzierżawą pomieszczeń i urządzeń oraz przejęciem zatrudnionych pracowników, których szczegółowy opis określono w załączniku Nr 2 do specyfikacji – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji:
 
– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9,
-w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji oraz określone w pkt 7.a.4
– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji oraz określone w pkt 7.a.11
– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 oświadczenie wg Załącznika nr 1
– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.5 określone w pkt. 7.a.5.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
4. referencje (min.1) potwierdzające, że Wykonawca świadczył usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia w lecznictwie zamkniętym – szpitalach
5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy,
7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy,
8. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy,
9. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy.
10. potwierdzenie dokonania oględzin pomieszczeń kuchni wydane przez Zamawiającego.
11. polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia..
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 – Cena – 80
2 – warunki dzierżawy pomieszczeń i urządzeń – 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego lub pobrać ze strony internetowej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2010 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica Bud. Dyrekcji – SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załaczniki: