Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-07-01

EA-21-2010 dostawy produktów farmaceutycznych

01/07/2010    S125    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.
PL-Świdnica: Produkty farmaceutyczne

2010/S 125-191392

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Do wiadomości: Mieczysław Zielonka
58-100 Świdnica
POLSKA
Tel. +48 748517497
E-mail: https://www.szpital.swidnica.pl/http://old.szpital.swidnica.pl/files/zamowienia/zal_nr2_usz_prz_zam_ea_21_10_pak_1.doc
Faks +48 748517437

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej https://www.szpital.swidnica.pl/http://old.szpital.swidnica.pl/files/zamowienia/zal_nr2_usz_prz_zam_ea_21_10_pak_1.doc

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
 
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS
 
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
 
Dostawy produktów farmaceutycznych.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
 
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – magazyn Apteki Szpitalnej.

Kod NUTS PL517

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
 
Zamówienia publicznego

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
 
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
 
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych według 75 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
33600000

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
 
Nie

II.1.8)
Podział na części
 
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
 
Nie

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
 
Bez VAT 12 877 000,00 PLN

II.2.2)
Opcje
 
Nie

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Pakiet nr 1
1)
KRÓTKI OPIS
 
Alteplase.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 240 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Pakiet nr 2
1)
KRÓTKI OPIS
 
Antybiotyki, Chemioterapeutyki.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 180 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA pakiet nr 3
1)
KRÓTKI OPIS
 
Amikacin.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 18 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Pakiet nr 4
1)
KRÓTKI OPIS
 
Cefotaxim, Cefazoline.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 19 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Pakiet nr 5
1)
KRÓTKI OPIS
 
Ceftriakson.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 18 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Pakiet nr 6
1)
KRÓTKI OPIS
 
Fluconazole.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 4 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Pakiet nr 7
1)
KRÓTKI OPIS
 
Ceftazidime, Cefuroxime.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 93 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Pakiet nr 8
1)
KRÓTKI OPIS
 
Amoxycylina+kwas clawulonowy.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 155 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Pakiet nr 9
1)
KRÓTKI OPIS
 
Penicillin G Sod.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 7 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Pakiet nr 10
1)
KRÓTKI OPIS
 
Vankomycin.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 19 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Pakiet nr 11
1)
KRÓTKI OPIS
 
Clindamycin.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 8 250,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Pakiet nr 12
1)
KRÓTKI OPIS
 
Eptyfibatyd.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 184 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Pakiet nr 13
1)
KRÓTKI OPIS
 
Abcyksymab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 990 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Pakiet nr 14
1)
KRÓTKI OPIS
 
Fondaparinux.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 2 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Pakiet nr 15
1)
KRÓTKI OPIS
 
Carboplatin, Cis-platin, Folinic acid, Etoposide, Doxorubicin, Methotrexate,Fluorouracyl, Gemcitabine, Vinorelbine.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 945 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Pakiet nr 16
1)
KRÓTKI OPIS
 
Bleomycin, Dacarbazine i inne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 117 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Pakiet nr 17
1)
KRÓTKI OPIS
 
Capecytabina, Epoetin beta i inne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 2 138 250,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Pakiet nr 18
1)
KRÓTKI OPIS
 
Irinotecan.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 22 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Pakiet nr 19
1)
KRÓTKI OPIS
 
Darbepoetyna.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 48 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Pakiet nr 20
1)
KRÓTKI OPIS
 
Temozolamid.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 122 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Pakiet nr 21
1)
KRÓTKI OPIS
 
Zoledronic acid 4mg.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 19 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Pakiet nr 22
1)
KRÓTKI OPIS
 
Mitotane.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 95 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA Pakiet nr 23
1)
KRÓTKI OPIS
 
Fulvestrant 250mg ampułkostrzykawka.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 54 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA Pakiet nr 24
1)
KRÓTKI OPIS
 
Docetaksel.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 113 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA Pakiet nr 25
1)
KRÓTKI OPIS
 
Cetuximab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 1 070 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA Pakiet nr 26
1)
KRÓTKI OPIS
 
Sorafenib.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 223 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 27 NAZWA Pakiet nr 27
1)
KRÓTKI OPIS
 
Sunitinib.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 18 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 28 NAZWA Pakiet nr 28
1)
KRÓTKI OPIS
 
2 CDA-Cladribinum, Epirubicinum, Vinorelbine, Oxlaliplatin, Paclitaxelum

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 231 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 29 NAZWA Pakiet nr 29
1)
KRÓTKI OPIS
 
Doksorubicyna liposomalna.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 87 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 30 NAZWA Pakiet nr 30
1)
KRÓTKI OPIS
 
Interferon Alfa.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 14 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 31 NAZWA Pakiet nr 31
1)
KRÓTKI OPIS
 
Ranibizumab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 158 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 32 NAZWA Pakiet 32
1)
KRÓTKI OPIS
 
Pantitumumab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 111 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 33 NAZWA Pakiet nr 33
1)
KRÓTKI OPIS
 
Lapatynib.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 161 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 34 NAZWA Pakiet nr 34
1)
KRÓTKI OPIS
 
Filgrastimum.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 1 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 35 NAZWA Pakiet nr 35
1)
KRÓTKI OPIS
 
Nadproparinum calcium.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 75 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 36 NAZWA Pakiet nr 36
1)
KRÓTKI OPIS
 
Enoxaparinum.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 127 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 37 NAZWA Pakiet nr 37
1)
KRÓTKI OPIS
 
Dalteparinum natrium.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 75 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 38 NAZWA Pakiet nr 38
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 360 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 39 NAZWA Pakiet nr 39
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 105 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 40 NAZWA Pakiet nr 40
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 180 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 41 NAZWA Pakiet nr 41
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 37 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 42 NAZWA Pakiet nr 42
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 4 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 43 NAZWA Pakiet nr 43
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 495 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 44 NAZWA Pakiet nr 44
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 39 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 45 NAZWA Pakiet nr 45
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 105 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 46 NAZWA Pakiet nr 46
1)
KRÓTKI OPIS
 
Pantoprazol.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 15 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 47 NAZWA Pakiet nr 47
1)
KRÓTKI OPIS
 
Omeprazol.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 22 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 48 NAZWA Pakiet nr 48
1)
KRÓTKI OPIS
 
Etomidate, Lignocainum.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 27 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 49 NAZWA Pakiet nr 49
1)
KRÓTKI OPIS
 
Omnipaque, Visipaque.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 165 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 50 NAZWA Pakiet nr 50
1)
KRÓTKI OPIS
 
Ultravist.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 18 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 51 NAZWA Pakiet nr 51
1)
KRÓTKI OPIS
 
Optiray.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 18 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 52 NAZWA Pakiet nr 52
1)
KRÓTKI OPIS
 
Iomeron.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 75 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 53 NAZWA Pakiet nr 53
1)
KRÓTKI OPIS
 
Urografin, Gastrografin.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 15 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 54 NAZWA Pakiet nr 54
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leflunomide.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 151 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 55 NAZWA Pakiet nr 55
1)
KRÓTKI OPIS
 
Infiximab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 97 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 56 NAZWA Pakiet nr 56
1)
KRÓTKI OPIS
 
Etanercept.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 1 518 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 57 NAZWA Pakiet nr 57
1)
KRÓTKI OPIS
 
Ibandronic acid.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 15 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 58 NAZWA Pakiet nr 58
1)
KRÓTKI OPIS
 
Adalimumab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 252 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 59 NAZWA Pakiet nr 59
1)
KRÓTKI OPIS
 
Rituximab.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 247 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 60 NAZWA Pakiet nr 60
1)
KRÓTKI OPIS
 
Insulin Maxirapid i inne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 46 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 61 NAZWA Pakiet nr 61
1)
KRÓTKI OPIS
 
Mleko dla niemowląt.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 21 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 62 NAZWA Pakiet nr 62
1)
KRÓTKI OPIS
 
Narkotyki.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 30 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 63 NAZWA Pakiet nr 63
1)
KRÓTKI OPIS
 
Leki różne.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 60 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 64 NAZWA Pakiet nr 64
1)
KRÓTKI OPIS
 
Preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 75 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 65 NAZWA Pakiet 65
1)
KRÓTKI OPIS
 
Dieta dojelitowa.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 33 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 66 NAZWA Pakiet nr 66
1)
KRÓTKI OPIS
 
Diety do stosowania w żywieniu pozajeelitowym.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 97 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 67 NAZWA Pakiet nr 67
1)
KRÓTKI OPIS
 
Diety do stosowania w żywieniu pozajelitowym.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 52 500,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 68 NAZWA Pakiet nr 68
1)
KRÓTKI OPIS
 
Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 345 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 69 NAZWA Pakiet nr 69
1)
KRÓTKI OPIS
 
Natrium chloratum.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 45 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 70 NAZWA Pakiet nr 70
1)
KRÓTKI OPIS
 
Mannitol.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 30 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 71 NAZWA Pakiet nr 71
1)
KRÓTKI OPIS
 
Płyny, Glucosum.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 18 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 72 NAZWA Pakiet nr 72
1)
KRÓTKI OPIS
 
Psychotropy.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 21 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 73 NAZWA Pakiet nr 73
1)
KRÓTKI OPIS
 
Midazolam.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 15 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 74 NAZWA Pakiet nr 74
1)
KRÓTKI OPIS
 
Tramadol.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 24 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR 75 NAZWA Pakiet nr 75
1)
KRÓTKI OPIS
 
Nitrogenium oxydulatum.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
33600000

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
 
Bez VAT 75 000,00 PLN

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
 
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
 
Wymagane wadium 218 860 PLN, wysokość wadium dla poszczególnych pakietów określono w SIWZ.

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
 
Termin płatności 30 dni – przelew.

III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
 
Tak
a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt. IX specyfikacji),
g)Oświadczenie Wykonawcy, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 53, poz. 533/,
h) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy charakterystyki produktów leczniczych, stanowiących przedmiot zamówienia, na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na ww. dokumenty,

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
 
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy) – załącznik nr 1 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do specyfikacji.
Uwaga:
> Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
> Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny ofertowej dla danego pakietu.
> W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet w/w dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych pakietów, stanowiących przedmiot oferty.

III.2.3)
Zdolność techniczna
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 1 do specyfikacji.
> Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.
> Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać następujące dostawy:
— 2 (dwie) zrealizowane dostawy leków, o wartości nie mniejszej niż wartość ofertowa pakietu.
>W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi.
Odpowiadać wartości najdroższego pakietu, na jaki Wykonawca złoży ofertę.
c) zezwolenie na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/:
C1) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie;
C2) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;
C3) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
 
Nie

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
 
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
 
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
 
IV.1.1)
Rodzaj procedury
 
Otwarta

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
 
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
 
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
 
Najniższa cena

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
 
Nie

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
 
EA-21-2010

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
 
Nie

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.8.2010 – 11:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
16.8.2010 – 11:00

IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
 
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
 
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
 
Data: 16.8.2010 – 11:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
 
Nie

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
 
Nie

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
 
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
 
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 1a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: https://www.szpital.swidnica.pl/http://old.szpital.swidnica.pl/files/zamowienia/zal_nr2_usz_prz_zam_ea_21_10_pak_1.doc
Tel. +48 224587801
Internet: https://www.szpital.swidnica.pl/http://old.szpital.swidnica.pl/files/zamowienia/zal_nr2_usz_prz_zam_ea_21_10_pak_1.doc
Faks +48 224587800

VI.4.2)
Składanie odwołań
 
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
 
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: https://www.szpital.swidnica.pl/http://old.szpital.swidnica.pl/files/zamowienia/zal_nr2_usz_prz_zam_ea_21_10_pak_1.doc
Tel. +48 224587801
Internet: https://www.szpital.swidnica.pl/http://old.szpital.swidnica.pl/files/zamowienia/zal_nr2_usz_prz_zam_ea_21_10_pak_1.doc
Faks +48 224587888

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
 
29.6.2010

Załączniki: