Tryb zamówienia: powyżej progów unijnych
Kategoria: dostawy
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2020-08-28

EA/21/2020 Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, według 8 pakietów

28/08/2020 S167

Polska-Świdnica: Odczynniki laboratoryjne
2020/S 167-402905
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Adres pocztowy: ul. Leśna 27?29
Miejscowość: Świdnica
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Zielonka
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Tel.: +48 748517497
Faks: +48 748517437
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.swidnica.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.swidnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spzoz
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, według 8 pakietów.

Numer referencyjny: EA/21/2020
II.1.2)
Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, według 8 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji ?Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia?.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 592 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 1 000 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki koagulologiczne wraz z dzierżawą analizatora.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 147 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 2 000 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 138 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 2 000 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki biochemiczne i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 920 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 10 000 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 380 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 15 000 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki immunodiagnostyczne wraz z dzierżawą analizatora.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 5 000 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 7

Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

System do analizy moczu.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 500 PLN.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:

Pakiet nr 8

Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego ? dostawa towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego.

II.2.4)
Opis zamówienia:

Odczynniki i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5-Diff wraz z reticulocytami.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 230 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Wadium: 5 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp
1. Jednolity europejski dokument zamówienia ? załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Informacje na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
a. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
c. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

SP ZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27?29 w sali narad (pokój nr 5, budynek dyrekcji), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć:
a. Foldery i/lub inne materiały producenta oferowanych urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (warunki graniczne ? minimalne, warunki podlegające ocenie punktowej o ile dotyczy)
Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą.
b. Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 876 z późn. zm.) odpowiedni certyfikat CE lub deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji, której dotyczą.

VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2020