Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-09-18

EA-23-2009 Dostawy środków dezynfekcyjnych

Świdnica: Dostawy środków dezynfekcyjnych – Nr sprawy: EA-23-2009.
Numer ogłoszenia: 159907 – 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy środków dezynfekcyjnych – Nr sprawy: EA-23-2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy środków dezynfekcyjnych według 8 pakietów w okresie 24 miesięcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 33.74.13.00-9, 33.74.12.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji:

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, 7.a.10,

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 określone w pkt 7.a.5.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

4. szczegółową ofertę cenową – wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt 12 SIWZ

5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1

6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. świadectwa dopuszczenia do obrotu ( odpowiednio dla właściwości przedmiotu zamówienia). W sytuacji, gdy dany wymóg nie dotyczy grupy, która jest przedmiotem zamówienia, Wykonawca musi dołączyć do oferty stosowne oświadczenie. – w przypadku wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych:

1. deklaracja zgodności CE producenta ( dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego )

2. certyfikat jednostki notyfikującej ( dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III ),

3. wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania ( nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i II a pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie ); 11. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis itp. 12. Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 11:00, miejsce: SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-105 Świdnica Bud. Dyrekcji – SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PREPARATY DO MYCIA, ODKAŻANIA I PIELĘGNACJI RĄK.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.13.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.12.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki: