Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2016-08-23

EA/25/2016 Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych

23/08/2016    S161    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

    I.II.III.IV.VI.

Polska-Świdnica: Produkty farmaceutyczne

2016/S 161-291460

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Osoba do kontaktów: Mieczysław Zielonka
58-100 Świdnica
Polska
Tel.: +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Faks: +48 748517437

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.swidnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – Apteka szpitalna.

Kod NUTS PL517
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych wg 4 pakietów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 589 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 113 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 845 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 610 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 1 000,00 PLN
Pakiet nr 2 – 5 000,00 PLN
Pakiet nr 3 – 3 000,00 PLN
Pakiet nr 4 – 300,00 PLN
Wadium za całość przedmiotu zamówienia wynosi: 9 300,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy trzysta 00/100).
w terminie do dnia: 27.9.2016 do godz.: 11:00.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Środki własne Zamawiającego.
Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce:
2.1.1. Zezwolenie lub koncesja uprawniająca do obrotu lekami wydana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (podstawa prawna ustawa z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2001 Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami), (jeśli dotyczy)
2.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.1.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10, 11 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.1.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8, 10, 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.1.6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.1.7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2.1.8. Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 – w formie dokumentu: „OŚWIADCZENIE” stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „FORMULARZA OFERTY”.
2.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
2.2.1. Dokument lub dokumenty uprawniające do obrotu lekami wystawione w kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem, że dla produktów leczniczych będących środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi wymagane jest zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2001 Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami
W przypadku realizacji zamówienia przez hurtownię spoza RP nieposiadającej koncesji GIF-u wymagane jest dołączenie do oferty zaświadczenia z GIF-u o możliwości zaopatrywania aptek szpitalnych podmiotów leczniczych w produkty lecznicze.
2.2.2. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.3. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony (e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.4 Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionym nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.5 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10, 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2.2.7. Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 – w formie dokumentu: „OŚWIADCZENIE” stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „FORMULARZA OFERTY”.
3. Zamawiający będzie akceptował oświadczenia własne Wykonawców złożone w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 4.
3.1. Jeżeli, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla każdego z pomiotów, których to dotyczy odrębny formularz w postaci JEDZ. W/w formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.
3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dokumenty określone w pkt. 2.1.1 do 2.1.5 i 2.2.1 do 2.2.4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 Wykonawca składa również w odniesieniu do tych podmiotów.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.1.–2.2.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
7. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt.2.1.1 do 2.1.6. SIWZ, oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, a także w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, a mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą odpowiednio: pkt. od 2.2.1 do 2.2.5 SIWZ, oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
9. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności tj:
11.1. naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,
11.2. podjął współpracę z organami ścigania,
11.3. podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu.
12. Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane w pkt. 11.1-11.3 i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
13. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i warunków dostawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Zamawiający WYKLUCZY z postępowania Wykonawcę, który:
14.1. Nie spełni warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2-11 i art. 24 ust. 2 pkt. 1-5;
14.2. Nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ, a w szczególności nie wniesie wadium, nie złoży wyjaśnień o których mowa w art. 24b ust. 1 oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
15. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EA/25/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.9.2016 – 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.9.2016 – 11:15

Miejscowość:

SPZOZ w Swidnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad (pokój nr 5, budynek dyrekcji) w 27.9.2016 o godz. 11:15.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Luty 2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagane świadectwa
2.1. Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski – do potwierdzenia kopią dokumentu dołączoną do oferty lub oświadczeniem o posiadaniu ważnych świadectw rejestracji i dostarczeniu ich na każde żądanie Zamawiającego.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki w języku polskim oferowanych produktów leczniczych i dostarczeniu w/w dokumentu na każde żądanie Zamawiającego – Załącznik nr 3.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.8.2016

Załączniki: