Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-09-07

EA-28-2010 Dostawy sprzętu do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych

07/09/2010     S173     Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

PL-Świdnica: Materiały medyczne

2010/S 173-264448

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Do wiadomości: Mieczysław Zielonka
58-100 Świdnica
POLSKA
Tel. +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Faks +48 748517437

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.swidnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawy sprzętu do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – magazyn.

Kod NUTS PL517
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych według 22 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZw okresie 12 miesięcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 3 437 550,00 PLN
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Pakiet nr 1
1)KRÓTKI OPIS
Rampa dwudrożna.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 74 100,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Pakiet nr 2
1)KRÓTKI OPIS
Strzykawka ciśnieniowa z manometrem.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 65 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Pakiet nr 3
1)KRÓTKI OPIS
Aparat uciskowy wielorazowego użytku dedykowany dla zabiegów z dostępu promieniowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 22 700,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Pakiet nr 4
1)KRÓTKI OPIS
Introducery zbrojone.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 2 500,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Pakiet nr 5
1)KRÓTKI OPIS
Prowadnik diagnostyczny hydrofilny.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 5 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Pakiet nr 6
1)KRÓTKI OPIS
Sterylny zestaw pościeli jednorazowej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 187 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Pakiet nr 7
1)KRÓTKI OPIS
Cewniki balonowe.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 176 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Pakiet nr 8
1)KRÓTKI OPIS
Cewnik diagnostyczny do kardioangiografii.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 419 250,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Pakiet nr 9
1)KRÓTKI OPIS
Prowadnik angiograficzny.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 341 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Pakiet nr 10
1)KRÓTKI OPIS
Stengraft do tętnic wieńcowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 30 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Pakiet nr 11
1)KRÓTKI OPIS
Cewnik prowadzący do zabiegów PTCA.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 333 500,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Pakiet nr 12
1)KRÓTKI OPIS
Specjalistyczny cewnik dedykowany do udrożnień przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 20 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Pakiet nr 13
1)KRÓTKI OPIS
Mikrocewnik do drobnych gałęzi wieńcowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 95 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Pakiet nr 14
1)KRÓTKI OPIS
Filtr do protekcji embolizacji obwodowej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 30 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Pakiet nr 15
1)KRÓTKI OPIS
Mikrocewnik.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 20 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Pakiet nr 16
1)KRÓTKI OPIS
Prowadnik do PCI o średnicy 0.014 cala.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 585 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Pakiet nr 17
1)KRÓTKI OPIS
Balon tnący do angioplastyki wieńcowej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 306 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Pakiet nr 18
1)KRÓTKI OPIS
Cewniki balonowe, stenty wieńcowe.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 383 500,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Pakiet nr 19
1)KRÓTKI OPIS
Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 57 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Pakiet nr 20
1)KRÓTKI OPIS
Stent pokrywany przeciwciałami.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 200 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Pakiet nr 21
1)KRÓTKI OPIS
System do zamykania tętnicy udowej po kaniulacji.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 45 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Pakiet nr 22
1)KRÓTKI OPIS
System do zamykania tętnicy udowej po kaniulacji oparty na bezszwowym zamknięciu kanału nakłucia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33140000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 40 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wymagane wadium: 26 870,00 PLN, wysokość wadium dla poszczególnych pakietów określono w SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Termin płatności 30 dni – przelew.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji);
b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt XV/2 specyfikacji);
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji);
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt IX specyfikacji);
g) świadectwa dopuszczenia do obrotu:
g.1. deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
g.2. certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
g.3. wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.4.2004 r. o Wyrobach Medycznych – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie);
g.4. w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.4.2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania;
h) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis), z którego muszą wynikać wymagane parametry;
i) podpisany załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio dla grupy, na którą Wykonawca złoży ofertę – brak załączenia podpisanego załącznika spowoduje odrzucenie oferty
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy) – załącznik nr 1 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do specyfikacji.
Uwaga:
— Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
— Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż:
— pakiet nr 1 – 50 000 PLN,
— pakiet nr 2 – 50 000 PLN,
— pakiet nr 3 – 20 000 PLN,
— pakiet nr 4 – 2 000 PLN,
— pakiet nr 5 – 5 000 PLN,
— pakiet nr 6 – 180 000 PLN,
— pakiet nr 7 – 180 000 PLN,
— pakiet nr 8 – 400 000 PLN,
— pakiet nr 9 – 300 000 PLN,
— pakiet nr 10 – 30 000 PLN,
— pakiet nr 11 – 250 000 PLN,
— pakiet nr 12 – 20 000 PLN,
— pakiet nr 13 – 80 000 PLN,
— pakiet nr 14 – 30 000 PLN,
— pakiet nr 15 – 20 000 PLN,
— pakiet nr 16 – 500 000 PLN,
— pakiet nr 17 – 280 000 PLN,
— pakiet nr 18 – 350 000 PLN,
— pakiet nr 19 – 50 000 PLN,
— pakiet nr 20 – 200 000 PLN,
— pakiet nr 21 – 50 000 PLN,
— pakiet nr 22 – 40 000 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną grupę ww. dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych zadań, stanowiących przedmiot oferty.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 1 do specyfikacji.
— Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.
Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać następujące dostawy:
— 2 (dwie) zrealizowane dostawy endoprotez, o wartości nie mniejszej niż:
—— pakiet nr 1 – 50 000 PLN,
—— pakiet nr 2 – 50 000 PLN,
—— pakiet nr 3 – 20 000 PLN,
—— pakiet nr 4 – 2 000 PLN,
—— pakiet nr 5 – 5 000 PLN,
—— pakiet nr 6 – 180 000 PLN,
—— pakiet nr 7 – 180 000 PLN,
—— pakiet nr 8 – 400 000 PLN,
—— pakiet nr 9 – 300 000 PLN,
—— pakiet nr 10 – 30 000 PLN,
—— pakiet nr 11 – 250 000 PLN,
—— pakiet nr 12 – 20 000 PLN,
—— pakiet nr 13 – 80 000 PLN,
—— pakiet nr 14 – 30 000 PLN,
—— pakiet nr 15 – 20 000 PLN,
—— pakiet nr 16 – 500 000 PLN,
—— pakiet nr 17 – 280 000 PLN,
—— pakiet nr 18 – 350 000 PLN,
—— pakiet nr 19 – 50 000 PLN,
—— pakiet nr 20 – 200 000 PLN,
—— pakiet nr 21 – 50 000 PLN,
—— pakiet nr 22 – 40 000 PLN.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 grupę wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać wartości najdroższego zadania, na jakie Wykonawca złoży ofertę.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
EA-28-2010
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 20.10.2010 – 11:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.10.2010 – 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.10.2010 – 11:15

Miejsce

SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica. Bud. Dyrekcji – sala narad.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http:/www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
2.9.2010

Załaczniki: