Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-02-17

EA-3-2009 Dostawy protez ortopedycznych.

Zamówienie nr EA-3-2009 z dnia 17.02.2009r.
Świdnica: Dostawy protez ortopedycznych nr sprawy:EA-3-2009
Numer ogłoszenia: 31166 – 2009; data zamieszczenia: 17.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy protez ortopedycznych nr sprawy:EA-3-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s dostawy protez ortopedycznych według 2 zadać, których szczegółowy opis okreslono w zaćczniku nr 2 do SIWZ- uszczegółowienie przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.03.2010.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAU

  • Opis warunków udziaću w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mog ubiegać się wykonawcy speśniający warunki udziaću w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dziaćalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjaćem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostpnienia potencjaću technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy. Ocena speśniania warunków udziaću w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą speśnia – nie speśnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, 7.a.10, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Zaćcznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Zaćcznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 określone w pkt 7.a.5.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziaću w postępowaniu: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zaćcznik nr 1 2. aktualny odpis z waściwego rejestru albo aktualne zaćwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaćalności gospodarczej, jeżeli odrbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertą, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. szczegółow ofertą cenow – wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt 12 SIWZ 5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- zaćcznik nr 1 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaćne zaćwiadczenie waściwego organu sdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8. zaćwiadczenie waściwego Naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zaćwiadczenie, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie wykonania decyzji waściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9. zaćwiadczenie waściwego oddziaću Zakładu Ubezpieczeń Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, opat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub zaćwiadczenia, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie w caćości wykonania decyzji waściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania – zgodnie z ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Wyrobach Medycznych 10.1. deklaracja zgodności CE producenta 10. 2. wpis/potwierdzenie zgłoszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i uywania lub – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu oferowanego wyrobu medycznego wraz z zobowiązaniem do ich dostarczenia na kaćde yczenie Zamawiającego. 11. dokadny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający speśnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w formie materiaćów informacyjnych producenta w jązyku polskim..

SEKCJA IV:
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostpna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaću w postępowaniu lub ofert: 05.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica Bud. Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZACZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZCIOWYCH
CZ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ENDOPROTEZA POOWICZA TYPU AUSTIN- MOOREA STAWU BIODROWEGO W ILOSCI 70 SZTUK..
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 31.03.2010.
  4. Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO W ILOCI 60 SZTUK..
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 31.03.2010.
  4. Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki