Tryb zamówienia: poniżej progów unijnych
Kategoria: usługi
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-08-13

EA/30/2019 Konkurs ofert na świadczenie usług badań laboratoryjnych i diagnostycznych z zakresu patomorfologii.

Świdnica, dn. 12.08.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
tel. (74) 851 74 97 fax. (74) 851 74 37
www.szpital.swidnica.pl
e-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
KONKURS OFERT

na świadczenie usług badań laboratoryjnych i diagnostycznych z zakresu patomorfologii, w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala.

 

Czas trwania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 – Sekretariat lub przesłać w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godziny 11: 00 (obowiązuje data wpływu).

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, oznaczonym danymi oferenta oraz opisanym w następujący sposób:

?Konkurs ofert na świadczenie usług badań laboratoryjnych i diagnostycznych z zakresu patomorfologii.
Znak: EA/30/2019?

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad ( pokój nr 5) w dniu 28.08.2019r. o godz. 11:15?.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia zostały udostępnione na:
stronie internetowej Udzielającego zamówienie www.szpital.swidnica .pl
lub w jego siedzibie – w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych,
pon. – pt. w godz. 7:00-14:35.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

DYREKTOR

GRZEGORZ KLOC