Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-12-15

EA-31-2009 Kompleksowe wykonanie działań promocyjnych -Teleradiologia

Samodzielny Publiczny Zespół                                                                                                Świdnica, 14. 12. 2009 r.
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
50-100 Świdnica

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: EA-31-2009

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zaprasza do składania ofert na kompleksowe wykonanie działań promocyjnych przewidzianych w projekcie pn: „Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy” realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku”, Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” – Nabór 3/K/8.1/2008, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-009/08-00.

Zakres działań obejmuje wykonanie:

1. 3 szt. tablic informacyjnych do oznaczenia budynków i pomieszczeń, zawierających informację o dofinansowaniu projektu z EFRR oraz wymagane logotypy;
 
2. 15 szt. plakietek informacyjnych do oznaczenia zakupywanych środków trwałych, zawierających informację o dofinansowaniu projektu z EFRR oraz wymagane logotypy;

3. Akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu – zamieszczenie ogłoszenia o dofinansowaniu projektu z EFRR w prasie o zasięgu lokalnym oraz informującego o osiągniętych produktach i rezultatach projektu.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

Wszystkie instrumenty promocyjne muszą zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w zakresie działań promocyjnych, zawartych  w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również zgodnie z wymogami  zawartymi  w Poradniku dla Beneficjenta w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10.

    
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 stycznia 2010 roku.

Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert do dnia 23 grudnia 2009 roku do godz. 14:30 w następujący sposób:

– pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Samodzielny Publiczny Zespół                      
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
50-100 Świdnica

– lub osobiście w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy – w sekretariacie w budynku administracji;

– lub faksem na numer (74) 851 74 37

– lub mailem na adres: spzoz@szpital.swidnica.pl

Projekt „Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych
na potrzeby SP ZOZ w Świdnicy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
______________________________________________________________________________________________

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
                                 w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29, e-mail: spzoz@szpital.swidnica.pl
Dyrektor, Zastępca, Sekretariat  tel. 074 85 17 400, fax. 074 85 17 437, tel. centrala 074 85 17 100

Załacznik: