Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-10-06

EA-36-2010 Rozbiórka budynków gospodarczych na terenie Szpitala w Żarowie

Świdnica, dnia 06.10.2010r.
ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY EA-36-2010
do 14 000 euro
 

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę budynków gospodarczych położonych na terenie Szpitala w Żarowie przy ul. Wojska Polskiego 7 .

2. Przedmiot zamówienia – rozbiórka budynków gospodarczych położonych na terenie Szpitala w Żarowie przy ul. Wojska Polskiego 7 zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.

3. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:

„OFERTA NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKÓW ZNAK- EA/36/2010 .
    
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 14.10.2010r. do godz. 12.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.    

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Kierownik Działu Technicznego – Ryszard Malarz tel.74/ 8517496, kom. 502 701 223.

7.  Treść oferty: wypełnia Wykonawca

nazwa wykonawcy    
adres wykonawcy    
NIP           
regon    

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto    zł (słownie złotych    

Podatek VAT    zł (słownie złotych    

Cenę brutto    zł (słownie złotych    

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

9.  Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia    

10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.                                      

11. Załączam do oferty uprawnienia budowlane zgodne z Prawem Budowlanym uprawniające do realizacji niniejszego zamówienia – oryginał lub potwierdzona za zgodność kserokopia.

dnia………………………                                                   podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy