Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2015-12-03

EA/36/2015 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych

                                                                                  Świdnica, dn. 01.12.2015 r.

          
          Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
tel. (74) 851 74 97    fax. (74) 851 74 37
                         www.szpital.swidnica.pl
                      e-mail:.zamowienia@szpital.swidnica.pl

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach

zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala.

Czas trwania zamówienia: 2 lata w okresie 01.01.2016 r. 31.12.2017r.
Termin składania ofert upływa – 17.12.2015 r. o godz. 12.00
Termin otwarcia ofert – 17.12.2015 r. o godz. 12.15
Miejsce składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 – Sekretariat lub przesłać w terminie do dnia 17.12.2015 r. do godziny 12: 00 (obowiązuje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad ( pokój nr 5) w dniu 17.12.2015r. o godz. 12:15”.

Materiały konkursowe zostały udostępnione na stronie internetowej: www.szpital.swidnica .pl lub w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych,
pon. – pt. w godz. 7:00-14:35.
Protesty dotyczące konkursu ofert można składać zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

                                                                                                                     
                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                GRZEGORZ KLOC

Załączniki: