Tryb zamówienia: poniżej progów unijnych
Kategoria: usługi
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2019-11-12

EA/36/2019 KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.

Świdnica, dn. 12.11.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
tel. (74) 851 74 97 fax. (74) 851 74 37
www.szpital.swidnica.pl
e-mail:.zamowienia@szpital.swidnica.pl

O G Ł A S Z A KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

Czas trwania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.
Termin składania ofert upływa ? 27.11.2019 r. o godz. 11:00
Termin otwarcia ofert ? 27.11.2019 r. o godz. 11:15
Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, Sekretariat lub przesłać w terminie do dnia 27.11.2019 r. do godziny 11: 00 (obowiązuje data wpływu).
Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego oraz składać w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta z dopiskiem:

?Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych ? Znak sprawy EA/36/2019.?

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ? SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad ( pokój nr 5) w dniu 27.11.2019 r. o godz. 11:15?.

Materiały konkursowe zostały udostępnione na stronie internetowej: www.szpital.swidnica .pl

DYREKTOR

GRZEGORZ KLOC