Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2013-12-16

EA-37-2013 Dostawy produktów farmaceutycznych

14/12/2013    S243    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta  
I.II.III.IV.VI.
Polska-Świdnica: Produkty farmaceutyczne

2013/S 243-422459

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Osoba do kontaktów: Mieczysław Zielonka
58-100 Świdnica
POLSKA
Tel.: +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Faks: +48 748517437

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.swidnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy produktów farmaceutycznych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – Apteka szpitalna.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych według 91 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 5 do SIWZ – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 811 300 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)Krótki opis
Antybiotyki, chemioterapeutyki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 160 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)Krótki opis
Amikacin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)Krótki opis
Cefotaxim

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)Krótki opis
Meropenem

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)Krótki opis
Ceftriakson

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 200 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1)Krótki opis
Fluconazole

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 200 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)Krótki opis
Ceftazidime

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)Krótki opis
Amoxycylina

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1)Krótki opis
Amoxycylina

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)Krótki opis
Penicillin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1)Krótki opis
Vankomycin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 200 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1)Krótki opis
Clindamycin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 600 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1)Krótki opis
Teicoplanin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
1)Krótki opis
Linezolid

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 160 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
1)Krótki opis
Carboplatin, Topotecan

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 540 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
1)Krótki opis
Bleomycin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 540 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)Krótki opis
Cepecytabina

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 300 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
1)Krótki opis
Irinotecan

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19
1)Krótki opis
Darbepoetyna Alfa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 100 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20
1)Krótki opis
Etoposide

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21
1)Krótki opis
Temozolamid

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 600 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22
1)Krótki opis
Zoledronic acid 4mg

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23
1)Krótki opis
Mitotane

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24
1)Krótki opis
Fulvestrant

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 178 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25
1)Krótki opis
Methotrexate

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 600 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26
1)Krótki opis
Docetaksel

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27
1)Krótki opis
Cetuximab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 580 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28
1)Krótki opis
Sorafenib

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 396 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29
1)Krótki opis
Sunitinib

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 690 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30
1)Krótki opis
Epirubicinum,Oxaliplatin, Paclitaxelum

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 156 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31
1)Krótki opis
Doksorubicyna liposomalna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 200 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32
1)Krótki opis
Interferon

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 118 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33
1)Krótki opis
Ranibizumab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 216 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34
1)Krótki opis
Pantitumumab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 990 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Pakiet nr 35
1)Krótki opis
Lapatynib

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 470 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36
1)Krótki opis
Filgrastimum

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 800 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Pakiet nr 37
1)Krótki opis
Ifosfamid

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 600 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38
1)Krótki opis
Everolimus

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 790 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Pakiet nr 39
1)Krótki opis
Topotecan

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 90 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Pakiet nr 40
1)Krótki opis
Vinorelbine

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 590 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Pakiet nr 41
1)Krótki opis
Cis-Platin

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 88 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Pakiet nr 42
1)Krótki opis
Pazopanib

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Pakiet nr 43
1)Krótki opis
Aprepitant

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 396 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Pakiet nr 44
1)Krótki opis
Gefitinib

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Pakiet nr 45
1)Krótki opis
Doxorubicyna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Pakiet nr 46
1)Krótki opis
Vemurafenib

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 300 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Pakiet nr 47
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 86 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Pakiet nr 48
1)Krótki opis
Pantoprazol

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Pakiet nr 49
1)Krótki opis
Omeprazol

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Pakiet nr 50
1)Krótki opis
Clopidogrel

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 600 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Pakiet nr 51
1)Krótki opis
Paracetamol

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Pakiet nr 52
1)Krótki opis
Czynniki krzepnięcia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Pakiet nr 53
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 62 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Pakiet nr 54
1)Krótki opis
Infiximab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Pakiet nr 55
1)Krótki opis
Etanercept

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 350 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: Pakiet nr 56
1)Krótki opis
Ibandronic acid

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Pakiet nr 57
1)Krótki opis
Adalimumab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 545 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Pakiet nr 58
1)Krótki opis
Rituximab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 705 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Pakiet nr 59
1)Krótki opis
Certolizumab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 180 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Pakiet nr 60
1)Krótki opis
Tocilizumab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 224 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Pakiet nr 61
1)Krótki opis
Denozumab

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Pakiet nr 62
1)Krótki opis
Immune globulins

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 190 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Pakiet nr 63
1)Krótki opis
Insulin różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: Pakiet nr 64
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 560 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: Pakiet nr 65
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 365 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: Pakiet nr 66
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 225 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Pakiet nr 67
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 355 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: Pakiet nr 68
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: Pakiet nr 69
1)Krótki opis
Mleko dla niemowląt

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: PAkiet nr 70
1)Krótki opis
Narkotyki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: Pakiet nr 71
1)Krótki opis
Leki psychotropowe

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: Pakiet nr 72
1)Krótki opis
Midazolam

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: Pakiet nr 73
1)Krótki opis
Tramadol

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: Pakiet nr 74
1)Krótki opis
Iohexol, Amidotrizoas acid

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: Pakiet nr 75
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: Pakiet nr 76
1)Krótki opis
Nadproparinum calcium

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 54 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: Pakiet nr 77
1)Krótki opis
Enoxaparinum Natrium

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 100 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: Pakiet nr 78
1)Krótki opis
Dalteparinum Natrium

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 59 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: Pakiet nr 79
1)Krótki opis
Eptyfibatyd

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 160 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Pakiet nr 80
1)Krótki opis
Alteplase

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 210 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: Pakiet nr 81
1)Krótki opis
Leki różne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 62 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 82 Nazwa: pakiet nr 82
1)Krótki opis
Nitrogenium oxydulatum

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 90 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 83 Nazwa: Pakiet nr 83
1)Krótki opis
Entonox

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 69 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 84 Nazwa: Pakiet nr 84
1)Krótki opis
Preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 85 Nazwa: Pakiet nr 85
1)Krótki opis
Diety do stosowania w żywieniu pozajelitowym 1

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 118 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: Pakiet nr 86
1)Krótki opis
Diety do stosowaniaw żywieniu pozajelitowym 2

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 87 Nazwa: Pakie tnr 87
1)Krótki opis
Dieta dojelitowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 88 Nazwa: Pakiet nr 88
1)Krótki opis
Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 416 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 89 Nazwa: Pakiet nr 89
1)Krótki opis
Natrium chloratum

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 90 Nazwa: Pakiet nr 90
1)Krótki opis
Mannitol

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 91 Nazwa: Pakiet nr 91
1)Krótki opis
Płyn 1:1; 2:1; Natrium Chloratum

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
122 550 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności 30 dni przelew.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 7b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt. IX specyfikacji),
g) Oświadczenie Wykonawcy, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne,
h) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dostarczy charakterystyki produktów leczniczych, stanowiących przedmiot zamówienia, na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na ww. dokumenty.
i) Oświadczenie wykonawcy ( jeżeli dotyczy ) , że w przypadku wyboru oferty, gdzie przedmiotem zamówienia są cytostatyki, wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczy: dla substancji suchych – masy substancji czynnej i masy dodatków; dla roztworów i koncentratów – gęstości.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ( art. 26 ust. 2d ustawy Pzp ) wg Załącznika nr 4 do specyfikacji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 – 120 000 zł,
Pakiet nr 2 – 20 000 zł,
Pakiet nr 3 – 10 000 zł,
Pakiet nr 4 – 20 000 zł,
Pakiet nr 5 – 5 000 zł,
Pakiet nr 6 – 2 000 zł,
Pakiet nr 7 – 40 000 zł,
Pakiet nr 8 – 40 000 zł,
Pakiet nr 9 – 20 000 zł,
Pakiet nr 10- 10 000 zł,
Pakiet nr 11- 5 000 zł,
Pakiet nr 12- 4 000 zł,
Pakiet nr 13- 4 000 zł,
Pakiet nr 14- 150 000 zł,
Pakiet nr 15- 250 000 zł,
Pakiet nr 16- 250 000 zł,
Pakiet nr 17- 2 000 000 zł,
Pakiet nr 18- 20 000 zł,
Pakiet nr 19- 50 000 zł,
Pakiet nr 20- 20 000 zł,
Pakiet nr 21- 7 000 zł,
Pakiet nr 22- 10 000 zł,
Pakiet nr 23- 20 000 zł,
Pakiet nr 24- 80 000 zł,
Pakiet nr 25- 2 000 zł,
Pakiet nr 26- 15 000 zł,
Pakiet nr 27- 250 000 zł,
Pakiet nr 28- 180 000 zł,
Pakiet nr 29- 300 000 zł,
Pakiet nr 30- 70 000 zł,
Pakiet nr 31- 100 000 zł,
Pakiet nr 32- 50 000 zł,
Pakiet nr 33- 100 000 zł,
Pakiet nr 34- 400 000 zł,
Pakiet nr 35- 200 000 zł,
Pakiet nr 36- 5 000 zł,
Pakiet nr 37- 5 000 zł,
Pakiet nr 38- 3 000 zł,
Pakiet nr 39- 40 000 zł,
Pakiet nr 40- 300 000 zł,
Pakiet nr 41- 40 000 zł,
Pakiet nr 42- 500 000 zł,
Pakiet nr 43- 150 000 zł,
Pakiet nr 44- 200 000 zł,
Pakiet nr 45- 15 000 zł,
Pakiet nr 46- 500 000 zł,
Pakiet nr 47- 90 000 zł,
Pakiet nr 48- 10 000 zł,
Pakiet nr 49- 20 000 zł,
Pakiet nr 50- 3 000 zł,
Pakiet nr 51- 20 000 zł,
Pakiet nr 52- 20 000 zł,
Pakiet nr 53- 50 000 zł,
Pakiet nr 54- 20 000 zł,
Pakiet nr 55- 800 000 zł,
Pakiet nr 56- 20 000 zł,
Pakiet nr 57- 400 000 zł,
Pakiet nr 58- 500 000 zł,
Pakiet nr 59- 100 000 zł,
Pakiet nr 60- 100 000 zł,
Pakiet nr 61- 4 000 zł,
Pakiet nr 62- 200 000 zł,
Pakiet nr 63- 30 000 zł,
Pakiet nr 64- 500 000 zł,
Pakiet nr 65- 300 000 zł,
Pakiet nr 66- 200 000 zł,
Pakiet nr 67- 300 000 zł,
Pakiet nr 68- 8 000 zł,
Pakiet nr 69- 15 000 zł,
Pakiet nr 70- 20 000 zł,
Pakiet nr 71- 15 000 zł,
Pakiet nr 72- 10 000 zł,
Pakiet nr 73- 15 000 zł,
Pakiet nr 74- 5 000 zł,
Pakiet nr 75- 20 000 zł,
Pakiet nr 76- 50 000 zł,
Pakiet nr 77- 100 000 zł,
Pakiet nr 78- 50 000 zł,
Pakiet nr 79- 150 000 zł,
Pakiet nr 80- 200 000 zł,
Pakiet nr 81- 50 000 zł,
Pakiet nr 82- 80 000 zł,
Pakiet nr 83- 60 000 zł,
Pakiet nr 84- 70 000 zł,
Pakiet nr 85- 100 000 zł,
Pakiet nr 86- 50 000 zł,
Pakiet nr 87- 5 000 zł,
Pakiet nr 88- 350 000 zł,
Pakiet nr 89- 20 000 zł,
Pakiet nr 90- 25 000 zł,
Pakiet nr 91- 10 000 zł,
>W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet w/w dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych pakietów, stanowiących przedmiot oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 2 do specyfikacji.
> Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.
> Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać następujące dostawy:
– 2 (dwie) zrealizowane dostawy , każda o wartości brutto nie mniejszej niż :
Pakiet nr 1 – 120 000 zł,
Pakiet nr 2 – 20 000 zł,
Pakiet nr 3 – 10 000 zł,
Pakiet nr 4 – 20 000 zł,
Pakiet nr 5 – 5 000 zł,
Pakiet nr 6 – 2 000 zł,
Pakiet nr 7 – 40 000 zł,
Pakiet nr 8 – 40 000 zł,
Pakiet nr 9 – 20 000 zł,
Pakiet nr 10- 10 000 zł,
Pakiet nr 11- 5 000 zł,
Pakiet nr 12- 4 000 zł,
Pakiet nr 13- 4 000 zł,
Pakiet nr 14- 150 000 zł,
Pakiet nr 15- 250 000 zł,
Pakiet nr 16- 250 000 zł,
Pakiet nr 17- 2 000 000 zł,
Pakiet nr 18- 20 000 zł,
Pakiet nr 19- 50 000 zł,
Pakiet nr 20- 20 000 zł,
Pakiet nr 21- 7 000 zł,
Pakiet nr 22- 10 000 zł,
Pakiet nr 23- 20 000 zł,
Pakiet nr 24- 80 000 zł,
Pakiet nr 25- 2 000 zł,
Pakiet nr 26- 15 000 zł,
Pakiet nr 27- 250 000 zł,
Pakiet nr 28- 180 000 zł,
Pakiet nr 29- 300 000 zł,
Pakiet nr 30- 70 000 zł,
Pakiet nr 31- 100 000 zł,
Pakiet nr 32- 50 000 zł,
Pakiet nr 33- 100 000 zł,
Pakiet nr 34- 400 000 zł,
Pakiet nr 35- 200 000 zł,
Pakiet nr 36- 5 000 zł,
Pakiet nr 37- 5 000 zł,
Pakiet nr 38- 3 000 zł,
Pakiet nr 39- 40 000 zł,
Pakiet nr 40- 300 000 zł,
Pakiet nr 41- 40 000 zł,
Pakiet nr 42- 500 000 zł,
Pakiet nr 43- 150 000 zł,
Pakiet nr 44- 200 000 zł,
Pakiet nr 45- 15 000 zł,
Pakiet nr 46- 500 000 zł,
Pakiet nr 47- 90 000 zł,
Pakiet nr 48- 10 000 zł,
Pakiet nr 49- 20 000 zł,
Pakiet nr 50- 3 000 zł,
Pakiet nr 51- 20 000 zł,
Pakiet nr 52- 20 000 zł,
Pakiet nr 53- 50 000 zł,
Pakiet nr 54- 20 000 zł,
Pakiet nr 55- 800 000 zł,
Pakiet nr 56- 20 000 zł,
Pakiet nr 57- 400 000 zł,
Pakiet nr 58- 500 000 zł,
Pakiet nr 59- 100 000 zł,
Pakiet nr 60- 100 000 zł,
Pakiet nr 61- 4 000 zł,
Pakiet nr 62- 200 000 zł,
Pakiet nr 63- 30 000 zł,
Pakiet nr 64- 500 000 zł,
Pakiet nr 65- 300 000 zł,
Pakiet nr 66- 200 000 zł,
Pakiet nr 67- 300 000 zł,
Pakiet nr 68- 8 000 zł,
Pakiet nr 69- 15 000 zł,
Pakiet nr 70- 20 000 zł,
Pakiet nr 71- 15 000 zł,
Pakiet nr 72- 10 000 zł,
Pakiet nr 73- 15 000 zł,
Pakiet nr 74- 5 000 zł,
Pakiet nr 75- 20 000 zł,
Pakiet nr 76- 50 000 zł,
Pakiet nr 77- 100 000 zł,
Pakiet nr 78- 50 000 zł,
Pakiet nr 79- 150 000 zł,
Pakiet nr 80- 200 000 zł,
Pakiet nr 81- 50 000 zł,
Pakiet nr 82- 80 000 zł,
Pakiet nr 83- 60 000 zł,
Pakiet nr 84- 70 000 zł,
Pakiet nr 85- 100 000 zł,
Pakiet nr 86- 50 000 zł,
Pakiet nr 87- 5 000 zł,
Pakiet nr 88- 350 000 zł,
Pakiet nr 89- 20 000 zł,
Pakiet nr 90- 25 000 zł,
Pakiet nr 91- 10 000 zł,
>W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi
odpowiadać sumie wartości pakietów ( zgodnie z powyższym ), na które Wykonawca złoży ofertę.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EA-37-2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.1.2014 – 11:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.1.2014 – 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.1.2014 – 11:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 7. Odwołanie wnosi się:
— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się:
— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.12.2013

Załączniki: