Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-12-07

EA-38-2009 Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzia;lności cywilnej

Świdnica: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej – nr sprawy: EA-38-2009
Numer ogłoszenia: 233493 – 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej – nr sprawy: EA-38-2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego:

Zadanie 1: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu udzielania świadczeń medycznych na warunkach Rozporządzenia MF z dnia 28.12.2007 – ubezpieczenie obowiązkowe (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych). CPV : 66510000-8

Zadanie 2; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZOZ-u z tytułu prowadzenia działalności medycznej na warunkach komercyjnych CPV- 66513200-1

Zadanie 3 : Ubezpieczenia mienia w zakresie all risks; CPV: 66516000-0

Zadanie 4: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego w ramach polisy all riks dla sprzętu ; CPV: 66516400-4 Szczegółowy opis zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pod nazwą : Opis przedmiotu zamówienia – zakres usług. Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami stanowi jednocześnie wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.32.00-1, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zgodnie z art. 22 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, że:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia; tzn.: prowadzą działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia lub licencji, koncesji Ministra Finansów, co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia i załączą do oferty wszystkie aktualne warunki ubezpieczeń dotyczące przedmiotu zamówienia;

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadają aktualne pokrycie zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej : – marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100% – rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100%

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (pool koasekuracyjny) .W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki określone w pkt1,3,4 każdy z Wykonawców powinien spełniać samodzielnie ,warunek określony w pkt 2 wykonawcy działający wspólnie musza spełniać łącznie.

6.Jeżeli oferta złożona przez pool koasekuracyjny zostanie wybrana, Zamawiający żądał będzie na podstawie art.23 ust.4 ustawy Pzp przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy podmiotów występujących wspólnie, regulującej m.in.: zakres podziału praw i obowiązków stron tej umowy, solidarną odpowiedzialność każdego członka poolu wobec Zamawiającego, zasady zgłaszania i likwidacji szkód, zasady reprezentacji poolu w sposób nie budzący wątpliwości, czas trwania poolu, określenie sposobu ustania poolu koasekuracyjnego. Termin, na jaki została zawarta umowa poolu koasekuracyjnego nie może być krótsza od terminu określonego na wykonanie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z reprezentantem poolu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1.1. formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru- zał. nr 2 do SIWZ) wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę do jej podpisania o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wymagane jest złożenie pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego :

a) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz

b) do zawierania umów ubezpieczenia dla sum ubezpieczenia wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia , ( o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych).

Pełnomocnictwo jeżeli nie jest oryginalne musi być potwierdzone przez osoby uprawomocnione przez Wykonawcę jako zgodne z oryginałem. Z pełnomocnictwo musi wynikać , iż jest ono obowiązujące dla niniejszego postępowania. W przypadku oferty składanej wspólnie, do oferty musi zostać załączone: pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków tzw. poolu koasekuracyjnego w trakcie postępowania. Pełnomocnictwo ma także obejmować uprawnienie do podpisania umów ubezpieczenia i umowy z Zamawiającym.

1.2 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.4. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane ,wydane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b)Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. a). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

1.5.Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ .

1.6.oświadczenie o wysokości procentowej wskaźników wymienionych w pkt.V.3 Opisu warunków udziału w postępowaniu, podpisane przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy. 1.6. parafowany przez wykonawcę formularz postanowień umownych (Załącznik nr 3 );

1.7. wszystkie warunki ubezpieczeń Wykonawcy będących przedmiotem zamówienia;

1.8.wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie, (posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), ze szczególnym uwzględnieniem opisu procedur zgłaszania i likwidacji szkód, w tym: wykaz podmiotów terenowych , wskazanych do obsługi Zamawiającego wraz z wykazem osób odpowiedzialnych za likwidację szkód z poszczególnego rodzaju ubezpieczeń opisanych w przedmiocie zamówienia oraz drukami zgłaszania szkód..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 13:00, miejsce: SP ZOZ w Świdnicy Budynek Dyrekcji – Sekretariat ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki: