Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-12-30

EA-39-2009 Usługa prania, reperacji i prasowania odzieży, bielizny oraz pościeli szpitalnej

Świdnica: Usługa prania, reperacji i prasowania odzieży, bielizny oraz pościeli szpitalnej – nr sprawy: EA-39-2009
Numer ogłoszenia: 255727 – 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa prania, reperacji i prasowania odzieży, bielizny oraz pościeli szpitalnej – nr sprawy: EA-39-2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa prania, reperacji i prasowania odzieży, bielizny oraz pościeli szpitalnej, której szczegółowy opis określono w załączniku nr 2 – uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji:

-w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9,

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.2 określone w pkt. 7.a.4 oraz oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji;

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.3 określone w pkt. 7.a.10

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.4 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji

– w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.5 określone w pkt 7.a.5.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców ( minimum 1 usługa ) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie ( minimum 1 dokument ).

5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg Załącznika nr 1A ,

6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. Aktualne zaświadczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz spełnia wymogi pozwalające na pranie w niej bielizny zakładów opieki zdrowotnej oraz posiada zachowaną barierę higieniczną. Jeżeli informacje, wymagane z państwowej inspekcji sanitarnej wynikają z protokołu kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcję Sanitarną, zamiast zaświadczenia Wykonawca może załączyć protokół kontroli albo inny dokument, jeżeli stwierdza on aktualny stan faktyczny..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2010 godzina 11:00, miejsce: SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica Bud. Dyrekcji – Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki: