Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-02-21

EA-4-2009 Dostawy produktów farmaceutycznych

Zamówienie nr EA-4-2009 z dnia 21.02.2009

PL-Świdnica: Produkty farmaceutyczne
2009/S 36-052594OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDostawy

SEKCJA I:
INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, Do wiadomości Mieczysaw Zielonka, PL-58-100 Świdnica. Tel.  +48 748517497. E-mail zamowienia@szpital.swidnica.pl. Faks  +48 748517437.
Adresy internetowe:Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.swidnica.pl.Wiącej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaću w postępowaniu naley przesyać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAALNOCI: Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
 
SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawy produktów farmaceutycznych, nr sprawy: EA-4-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Dostawy.
Kupno.
Gówne miejsce realizacji dostawy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica Apteka Szpitalna. Kod NUTS: PL517 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia s dostawy produktów farmaceutycznych według 13 zadać, zgodnie z ilościami oraz wymaganiami określonymi w zaćaczniku nr 2 do SIWZ – uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000.
II.1.7) Zamówienie jest objąte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.
II.1.8) Podziać na części: Tak. Oferty naley składać w odniesieniu do: jednej lub wiącej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKO LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Caćkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa warto bez VAT: 3 992 600,00 PLN.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zakoczenie: 31.8.2010. INFORMACJE NA TEMAT CZCICZ nr 1 NAZWA: Zadanie nr 1

 1. KRÓTKI OPIS: Immunoglobulina ludzka, albumina ludzka.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 80 000,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 2 NAZWA: Zadanie nr 2
 1. KRÓTKI OPIS: Dieta kompletna normokaloryczna. 
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 36 800,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 3 NAZWA: Zadanie nr 3
 1. KRÓTKI OPIS: Cytostatyki.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 1 485 400,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 4 NAZWA: Zadanie nr 4
 1. KRÓTKI OPIS: Arava.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 150 400,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 5 NAZWA: Zadanie nr 5
 1. KRÓTKI OPIS: Remicade.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 236 800,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 6 NAZWA: Zadanie nr 6
 1. KRÓTKI OPIS: Enbrel.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 1 308 800,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 7 NAZWA: Zadanie nr 7
 1. KRÓTKI OPIS: Bonviva.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 16 000,00 PLN. 
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 8 NAZWA: Zadanie nr 8
 1. 1) KRÓTKI OPIS: Humira.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 67 200,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 9 NAZWA: Zadanie nr 9
 1. KRÓTKI OPIS: Omnipaque, Visipaque.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 560 000,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 10 NAZWA: Zadanie nr 10
 1. KRÓTKI OPIS: Ultravist.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 48 000,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 11 NAZWA: Zadanie nr 11
 1. KRÓTKI OPIS: Optiray.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 67 200,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 12 NAZWA: Zadanie nr 12
 1. KRÓTKI OPIS: Iomeron.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 56 000,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA: CZ nr 13 NAZWA: Zadanie nr 13
 1. KRÓTKI OPIS: Remestyp, Gamma HbS, Anatoksyna P/tcowa, Isoptin, Thiopental, Mova Nitrat Pipette.
 2. WSPÓLNY SłOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33600000.
 3. WIELKO LUB ZAKRES: Szacunkowy koszt bez VAT: 80 000,00 PLN.
 4. WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĄCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakoczenie: 31.8.2010.
 5. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium 80 500,00 PLN – wysokość wadium dla poszczególnych zadać określono w SIWZ. III.1.2) Gówne warunki finansowania i patności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin patności 30 dni – przelew.
III.1.3) Forma prawna, jak musi przyją grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mog wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi speśniać nastpujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagać postawionych przez Zamawiającego, kaćdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy wystpujący wspólnie musz ustanowi peśnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bd wycznie z peśnomocnikiem, d) wypeśniając formularz ofertowy, jak równień inne dokumenty powoujące się na „Wykonawcą”, w miejscu ”np. nazwa i adres „Wykonawcy” naley wpisać dane konsorcjum, a nie peśnomocnika konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Tak.
Oferta musi zawierać:
a) wypeśniony formularz ofertowy – zaćcznik nr 1 do SIWZ,
b) zaćcznik nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów”,
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające speśnianie przez Wykonawców warunków udziaću w postępowaniu (wymienione w pkt VII SIWZ),
d) w przypadku Wykonawców dziaćających przez peśnomocnika – peśnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie peśnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (patrz pkt IX specyfikacji),
g) „Oświadczenie Wykonawcy”, że oferta zostaća zoona na produkty lecznicze posiadające aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz.533/.
h) „Oświadczenie Wykonawcy”, że w przypadku wyboru oferty wraz z pierwsz dostaw towaru dostarczy charakterystyk produktów leczniczych, stanowicych przedmiot umowy.

III.2) WARUNKI UDZIAU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny speśniania wymogów: Do oferty kaćdy z Wykonawców musi załączy:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio dla waściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest przytoczy w caćości treść punktów z art. 24 ust. 1, co do których składa oświadczenie,
b) aktualny odpis z waściwego rejestru albo aktualne zaćwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaćalności gospodarczej, jeżeli odrbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dziaćalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaćne zaćwiadczenie waściwego organu sdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) zaćwiadczenie waściwego naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zaćwiadczenie, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie wykonania decyzji waściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) zaćwiadczenie waściwego oddziaću Zakładu Ubezpieczeń Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, opat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub zaćwiadczenia, że uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegych patności lub wstrzymanie w caćości wykonania decyzji waściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny speśniania wymogów: Wraz z ofertą kaćdy z Wykonawców musi złoży: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; b) informację z banku lub spódzielczej kasy oszczdnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych rodków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty lub zdolność kredytow Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100 % ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert częściowych) – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3) Zdolność techniczna: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny speśniania wymogów: Wraz z ofertą kaćdy z Wykonawców musi złoży: a) oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjaćem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostpnienia potencjaću technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równień wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczścia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia dziaćalności jest krótszy – w tym okresie: odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowicym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostaćy wykonane naleycie ( minimum 1 dokument).
III.2.4) Zamówienia zastrzeone: Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USłUGI
III.3.1) świadczenie usługi zastrzeone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
SEKCJA
IV: PROCEDURAIV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziaću:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: EA-4-2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostpu do dokumentów: 7.4.2009 – 11:00.
Dokumenty odpatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaću w postępowaniu: 7.4.2009 – 11:00.
IV.3.5) Data wysania zaproszeń do składania ofert lub do udziaću zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaću w postępowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 7.4.2009 – 11:15.
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ w Swidnicy, ul. Leśna 27-29 w Sali Narak (pokój nr 5).
Osoby upowaćnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
 
SEKCJA VI:
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.
VI.4.2) Skadanie odwołać:
VI.4.3) ródo, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołać: Biuro Odwołać Urzedu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587800.
VI.5) DATA WYSłANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 20.2.2009.   

Zaćczniki: