Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-02-26

EA-5-2009 Wykonywanie badań histopatologicznych

Zamówienie nr EA-5-2009 z dnia 26.02.2009r.
Świdnica: Wykonywanie badań histopatologicznych – nr sprawy: EA-5-2009
Numer ogłoszenia: 42416 – 2009; data zamieszczenia: 26.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie badań histopatologicznych – nr sprawy: EA-5-2009.
II.
1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych z zakresu histologii, których szczegółowy opis określono w załączniku nr 2 do SIWZ – uszczegółowienie przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.50.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzepełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesięcach: 24.
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.4, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji oraz określone w pkt 7.a.4 – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji oraz określone w pkt 7.a.11 – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 określone w pkt 7.a.5.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziaću w postępowaniu: 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. referencje (min.1) potwierdzające, że Wykonawca świadczył usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia w lecznictwie zamkniętym – szpitalach 5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY. 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 8. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , 9. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 10. umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. 11. polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.
IV. 3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica Bud.Dyrekcji – SEKRETARIAT.
IV. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki: