Tryb zamówienia: poniżej progów unijnych
Kategoria: roboty budowlane
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2020-02-13

EA/5/2020 Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Żarowie.

Ogłoszenie nr 512182-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy: Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 31167400000000, ul. ul. Leśna , 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 517 400, e-mail zamowienia@szpital.swidnica.pl, faks 748 517 437.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.swidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spzoz
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.swidnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica – SEKRETARIAT (budynek Dyrekcji)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie
Numer referencyjny: EA/5/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych składających się na projekt pn. ?Termomodernizacja budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie?. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji: a. Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8; b. Audyt energetyczny stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji; c. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
09331200-0
45331000-6
45330000-9
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45443000-4
45111200-0
45453000-7
45310000-3
71220000-6
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca w wycenie i planowaniu organizacji robót winien uwzględnić okoliczność, iż prace prowadzone będą w funkcjonujących obiektach szpitala, stąd prace winny być przewidziane i zaprojektowane w taki sposób, aby możliwie w najmniejszym stopniu kolidowały z działalnością leczniczą Zamawiającego. 2. Koszt projektu budowlanego z uzyskaniem wymaganych pozwoleń nie może przekroczyć 5% wartości całości oferty. 3. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna, celem umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Termin wizji ustala się na dzień 19.02.2020 r. godz.: 11:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w Budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Żarowie, ul. Wojska Polskiego 7, 58-130 Żarów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykazania przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie) co najmniej dwóch robót o wartości co najmniej 1 500 000 zł polegających na: – wykonaniu dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń; – budowie kotłowni gazowej/ych o mocy min. 150 kW; – modernizacji instalacji CO z wymianą grzejników w ilości co najmniej 50 szt.; – dociepleniu ścian o powierzchni co najmniej 500 m2; – montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 10 kWp; – wymianie oświetlenia na LED w ilości co najmniej 50 punktów świetlnych; – wdrożeniu systemu zarządzania energią cieplną z prowadzeniem zdalnego zarządzania; – wykonaniu całkowitego rozliczenia dofinansowania z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy robota budowlana/usługa została wykonana należycie; b) wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; – 1 osoba posiadająca kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie? posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przez ww. uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2272). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej , Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1117 ze zmianami), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli: – nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz – posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a. ust 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczących świadczenia usług transgranicznych. W przypadku, jeśli jakaś wartość w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w tym dniu nie określono kursu, zastosowaniem kursu Narodowego Banku Polskiego z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wymagany wykaz robót (wg załącznika nr 5 do specyfikacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz wykazu osób (wg załącznika nr 6 do specyfikacji). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. – Zamawiający będzie oceniał, czy udostepnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. – Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale VIII specyfikacji i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu ? zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. – W celu oceny czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę tymi z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu Zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.4.4. nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą następować w sytuacjach i w zakresie określonym poniżej. 1.1. Zmiana terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. o ile warunki te mają wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy; b) konieczność usunięcia nieścisłości, błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, za które Wykonawca nie ponosi winy; c) przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w tym braku możliwości udostępnienia pomieszczeń dla realizacji prac w odpowiednim czasie (zgodnie z Szczegółowym Harmonogramem). 4) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron; b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,; c) którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; d) której nie można przypisać drugiej Stronie. 5) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) Odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie; b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek nieścisłości, błędów lub konieczności uzupełnienia Dokumentacji projektowej, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; c) Konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, co ma wpływ na realizację przedmiotu umowy. 6) Zmiany będące następstwem innych okoliczności: a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) Dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej, przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego; c) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.2. Zmiana zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca z decyzji Zamawiającego o ograniczeniu rzeczowym robót objętych niniejszą Umową (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 2) Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 3) Konieczność zrealizowania robót przy pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału użytkowego, funkcjonalnego czy też estetycznego obiektu, bez istotnej zmiany założeń i celów inwestycyjnych Zamawiającego (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 4) Konieczność częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, których wcześniej bez winy Wykonawcy nie można było przewidzieć (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 5) Zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 6) Zmiana zakresu robót lub dostaw w związku z nagłą zmianą okoliczności faktycznych, za które nie odpowiada wykonawca, powodujących, że pierwotny zakres zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 1.3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w określonych punktach ust. 1.2 niniejszego paragrafu ? ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego ? jeżeli został sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli Wykonawca nie sporządził kosztorysu, a roboty te są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty na średnich wartościach aktualnych na czas wykonywania robót publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych-inwestycyjnych uwzględniający: a) narzuty zysku; b) koszty pośrednie; c) stawki robocizny (przyjętych dla robót ogólnobudowlano-inwestycyjnych województwa wielkopolskiego); d) ceny materiałów i pracy sprzętu a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. 1.4. Inne zmiany: 1) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę ? wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz posiadających doświadczenie co najmniej równe z doświadczeniem osoby, która była wskazana ofercie Wykonawcy jako projektant branży sanitarnej; 2) wystąpienia konieczności zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego; 3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 4) Zmiana związana z dostawą sprzętu równoważnego o lepszych lub takich samych parametrach. 1.5. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych; b) w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; c) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; d) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych; b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. Wszelkie zmiany umowy ? pod rygorem nieważności ? muszą być wprowadzone w formie pisemnego aneksu, przy czym jeśli zmiana ta wynika z inicjatywy Wykonawcy ? musi ją poprzedzić pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne proponowanych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: