Tryb zamówienia: powyżej progów unijnych
Kategoria: usługi
Termin zgłaszania ofert: ! 07:22
Data dodania ogłoszenia: 2018-02-06

EA/6/2018 Kompleksowa usługa całodniowego żywienia pacjentów

06/02/2018    S25    – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Świdnica: Usługi przygotowywania posiłków

2018/S 025-053834

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29
Świdnica
58-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Zielonka
Tel.: +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Faks: +48 748517437
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.swidnica.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.swidnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa w zakresie przygotowywania i wydawania całodniowego żywienia dla pacjentów Szpitala ?Latawiec? w Świdnicy oraz Szpitala w Żarowie wraz z zapewnieniem posiłków regeneracyjnych dla pracowników

Numer referencyjny: EA/6/2018
II.1.2)Główny kod CPV
55321000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę w zakresie przygotowywania i wydawania całodniowego żywienia dla pacjentów dla Szpitala ?Latawiec? w Świdnicy oraz Szpitala w Żarowie wraz z zapewnieniem posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

Zamawiający udostępni wykonawcy, pomieszczenia kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem, celem realizacji usługi.

Przekazanie pomieszczeń i wyposażenia kuchni szpitalnej, nastąpi na podstawie umowy najmu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 900 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55322000
55520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

58-100 Świdnica ul. Leśna 27-29

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę w zakresie przygotowywania i wydawania całodniowego żywienia dla pacjentów dla Szpitala ?Latawiec? w Świdnicy oraz Szpitala w Żarowie wraz z zapewnieniem posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

2. Przez usługę w zakresie przygotowywania i wydawania całodniowego żywienia – rozumie się zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów zgodnie ze standardami o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający udostępni wykonawcy, pomieszczenia kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem, celem realizacji usługi.

4. Przekazanie pomieszczeń i wyposażenia kuchni szpitalnej, nastąpi na podstawie umowy najmu – Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarantowana wysokość odpisu ulgi składki na PFRON / Waga: 20
Cena – Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 900 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ:

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

3. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczenie wykonawcy o obowiązku podatkowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Wykaz narzędzi – załącznik nr 9 do SIWZ.

8. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 5 000 000,00 PLN,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od wykonawcy:

? wykazu usług odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. usług żywienia świadczonych na rzecz szpitala) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 11 do SIWZ.

Za spełnienie warunku zamawiający uzna wykazanie się należytym wykonaniem minimum dwóch usług kompleksowego żywienia pacjentów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto każda w okresie 12 miesięcy.

? Wykonawca dysponuje co najmniej 2 (dwoma) samochodami dopuszczonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu gotowych posiłków – załącznik nr 9.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ na stronie Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad (pokój nr 5 BUDYNEK DYREKCJI).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018

Załączniki: