Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-03-26

EA-8-2009 Dostawy preparatów do mycia, odkażania i pielęgnacji rąkŚwidnica: Dostawy preparatów do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk oraz dozowników na ręczniki papierowe i papier toaletowy według 2 zadań – Nr sprawy: EA-8-2009
 
Numer ogłoszenia: 79372 – 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy , ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy preparatów do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk oraz dozowników na ręczniki papierowe i papier toaletowy według 2 zadań – Nr sprawy: EA-8-2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy preparatów do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk oraz dozowników na ręczniki papierowe i papier toaletowy według 2 zadań..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.13.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. 7.a. specyfikacji: – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1 określone w pkt.7.a.2, 7.a.6, 7.a.7, 7.a.8, 7.a.9, 7.a.10, – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.2 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.3 oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 1 do specyfikacji – w zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.4 określone w pkt 7.a.5.
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4.szczegółową ofertę cenową – wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt 12 SIWZ 5.oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 6.aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9.zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10.Świadectwa dopuszczenia do obrotu oferowanych preparatów zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, pozwolenie na dopuszczenie zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych i ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2002r. o kosmetykach. 11.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica Bud. Dyrekcji – Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PREPARATY DO MYCIA, ODKAŻANIA I PIELĘGNACJI RĄK wraz z użyczeniem na okres trwania umowy dozowników ściennych łokciowych w ilości 400 sztuk..
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.13.00-9.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
    * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2.

    * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE – 150 SZTUK ORAZ NA PAPIER TOALETOWY BIG ROLA – 70 SZTUK..
    * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.13.00-9.
    * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
    * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

Załączniki: